Kuinka suuri on talousjohtajan palkka Suomessa?

Talousjohtajan palkka viittaa taloushallinnon johtajan työssä ansaittuun palkkaan. Suomessa talousjohtajan palkka vaihtelee useiden tekijöiden perusteella, kuten yrityskohtaisesti, sijainnin ja toimialan mukaan sekä koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että talousjohtajan palkka on Suomessa 60 000€ – 150000€ vuodessa yrityksen koosta riippuen.

Talousjohtajan palkkataso vaihtelee eri yrityksissä, ja siihen vaikuttavat myös neuvottelut, sopimukset, palkkarakenteet ja kannustinjärjestelmät.

Yrityksen koko voi myös vaikuttaa talousjohtajan palkkaan. Suuremmissa yrityksissä talousjohtajien palkka on usein korkeampi verrattuna pienempiin yrityksiin.

Talousjohtajan palkkaa voidaan vertailla muihin ammatteihin, ja se voi vaihdella suuresti riippuen vastuun tasosta ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Lisäksi talousjohtajalla voi olla muita etuja, kuten bonukset, osakeoptiot, työsuhdeauto ja sairaanhoitovakuutus. Nämä edut voivat vaihdella yrityksen ja henkilön välillä.

Avainhuomiot:

 • Palkkataso vaihtelee: Talousjohtajan palkka voi vaihdella eri yrityksissä ja toimialoilla Suomessa.
 • Koulutus ja kokemus vaikuttavat: Talousjohtajan palkkaan vaikuttavat myös koulutus ja työkokemus.
 • Yrityksen koko merkitsee: Talousjohtajan palkka voi olla suhteessa yrityksen kokoon Suomessa.

Talousjohtajan palkka ja yrityksen koko

Talousjohtajan palkka Suomessa riippuu useista tekijöistä, kuten yrityksen koosta ja toimialastaSuurissa yrityksissätalousjohtajien palkat ovat yleensä korkeampia kuin pienissä yrityksissä. Alla on esitetty palkkataso eri yrityskokoluokissa:

Yrityksen KokoKeskimääräinen Palkka
Pieni (alle 50 työntekijää)60 000 – 80 000 euroa vuodessa
Keskikokoinen (50 – 250 työntekijää)80 000 – 100 000 euroa vuodessa
Suuri (yli 250 työntekijää)100 000 – 150 000 euroa vuodessa

On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä luvut ovat vain suuntaa-antavia, ja todelliset palkat voivat vaihdella yrityksittäin. Lisäksi myös talousjohtajan kokemus ja osaaminen vaikuttavat merkittävästi palkkatasoon.

Historiallisesti talousjohtajien palkat ovat nousseet Suomessa. Yritysten kasvaessa ja toimialojen kehittyessä talousjohtajille on tarjottu yhä vaativampia tehtäviä, mikä on johtanut myös palkkojen nousuun. Talousjohtajien merkitys yrityksen strategisessa päätöksenteossa ja taloudellisessa suorituskyvyssä on korostunut, mikä heijastuu myös palkkatasoon.

Mitä tarkoittaa talousjohtajan palkka?

Mitä tarkoittaa talousjohtajan palkka? Valitessaan talousjohtajan palkkaa Suomessa, on tärkeää ymmärtää, mitä tämä käsite tarkoittaa. Talousjohtajan palkka kuvaa sitä palkkiota, jonka yritys maksaa henkilölle, joka vastaa yrityksen taloudellisista toiminnoista ja johtaa talousosastoa. Tämä rooli on avainasemassa yrityksen taloudellisen menestyksen ja vakauden kannalta.

Talousjohtajan palkkaan vaikuttaa useita tekijöitä, kuten yrityksen kokotoimialapalkkiotasot markkinoilla ja talousjohtajan kokemus ja osaaminen. Suomessa talousjohtajan palkka voi vaihdella merkittävästi. Esimerkiksi suurissa yrityksissä talousjohtajan vuosipalkka voi olla useita kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja, kun taas pienemmissä yrityksissä palkka voi olla hieman pienempi.

On tärkeää, että talousjohtajan palkka on kohtuullinen ja tasapuolinen verrattuna muihin johtotehtäviin yrityksessä. On suositeltavaa tutustua alan keskipalkkoihin ja tehdä tarvittaessa neuvotteluja palkasta ja eduista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että talousjohtajan palkka kuvaa sitä palkkiota, jonka talousjohtaja saa vastuustaan yrityksen taloudellisessa hallinnossa. Palkka voi vaihdella merkittävästi yrityksen koosta ja toimialasta riippuen. On tärkeää selvittää alan keskipalkat ja neuvotella reilusta ja tasapuolisesta palkasta ja eduista.

Kuinka suuri on talousjohtajan palkka Suomessa?

Tässä osiossa pureudumme talousjohtajan palkkatasoon Suomessa eri yrityksissä. Selvitämme myös, miten sijainti, toimiala, koulutus ja kokemus vaikuttavat talousjohtajan palkkaan. Luvassa on mielenkiintoisia faktoja ja tilastoja, jotka auttavat ymmärtämään talousjohtajien palkkatasoa Suomessa.

Talousjohtajan palkkataso eri yrityksissä

Talousjohtajan palkkataso vaihtelee merkittävästi eri yrityksissä Suomessa. Monet tekijät vaikuttavat talousjohtajan palkkaan, kuten yrityksen koko, sijainti ja toimiala. Suuremmissa yrityksissä talousjohtajien palkat ovat yleensä korkeammat kuin pienemmissä yrityksissä. Esimerkiksi pörssiyhtiöissä talousjohtajan palkka voi olla huomattavasti suurempi kuin perinteisissä perheyrityksissä. Koulutuksella ja kokemuksella on myös merkitystä talousjohtajan palkan määräytymisessä, ja usein korkeamman koulutuksen ja laajan kokemuksen omaavilla talousjohtajilla on mahdollisuus saada suurempi palkka.

Ammattilaisvinkki: Ennen talousjohtajan palkkaneuvotteluja tutustu huolellisesti kyseisen yrityksen talousjohtajien palkkatasoihin markkinatutkimuksen avulla. Tämä auttaa sinua asettamaan realistiset palkkavaatimukset ja neuvottelemaan oikeudenmukaisen palkan.

Sijainti ja toimiala vaikuttavat palkkaan – talousjohtajan palkka voi olla kuin Lappiin rakennettu hiihtokeskus tai sitten vain peruskauraa tekevän maatalouden tasoa.

Sijainti ja toimiala vaikuttavat palkkaan

Sijainti ja toimiala vaikuttavat talousjohtajan palkkaan Suomessa. Talousjohtajien palkat vaihtelevat alueittain ja yritystyyppien välillä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla talousjohtajat saavat yleensä korkeamman palkan kuin muualla Suomessa. Lisäksi toimialat voivat vaikuttaa palkkatasoon. Esimerkiksi finanssialalla työskentelevät talousjohtajat saattavat saada korkeampaa palkkaa kuin muilla toimialoilla.

On kuitenkin syytä huomioida, että palkkatasoon vaikuttavat myös muut tekijät, kuten koulutus ja kokemus. Korkeamman koulutustason tai laajan kokemuksen omaavilla talousjohtajilla on yleensä paremmat mahdollisuudet saada korkeampaa palkkaa.

Sijainnin ja toimialan lisäksi kannattaa huomioida myös neuvottelut ja sopimukset, palkkarakenteet ja kannustinjärjestelmät sekä yrityksen koko. Nämä tekijät voivat vaikuttaa siihen, kuinka suuri talousjohtajan palkka lopulta on.

Jotta talousjohtaja voi saada parempaa palkkaa, kannattaa harkita työpaikan sijaintia ja toimialaa huolellisesti. Lisäksi kannattaa panostaa omaan koulutukseen ja kokemukseen sekä olla valmis neuvottelemaan palkasta ja sopimuksista.

Koulutuksella ja kokemuksella on suuri merkitys talousjohtajan palkkaan – mitä enemmän tiedät, sitä enemmän palkkaa saat, ellet sitten päätä tehdä talousjohtajan hommia kartonkilaatikossa.

Koulutuksen ja kokemuksen merkitys palkkaan

Koulutuksella ja kokemuksella on merkittävä vaikutus talousjohtajan palkkaan. Yleensä talousjohtajat, joilla on korkeampi koulutustaso ja laaja kokemus alalta, saavat korkeamman palkkatason. Esimerkiksi maisterin tutkintotaloustieteessä tai liiketaloudessa voi johtaa palkankorotuksiin.

Lisäksi talousjohtajan uralla eteneminen ja saavutukset työssä voivat myös vaikuttaa palkkaan. Innovatiivisuusjohtamistaidot ja tuloksellinen työskentely voivat auttaa neuvottelemaan suurempaa palkkaa.

Kokemuksella on myös oma roolinsa palkan suhteen. Pitkään alalla työskennelleet talousjohtajat voivat ansaita enemmän kuin aloittelevat kollegat. Työkokemuksen myötä tuleva asiantuntemus ja tieto voivat lisätä talousjohtajan arvoa yritykselle.

On kuitenkin tärkeää huomata, että palkan määräytyminen vaihtelee yrityksittäin. Joissakin yrityksissä koulutus ja kokemus voivat olla ratkaisevia tekijöitä palkkauksessa, kun taas toisissa yrityksissä muut tekijät, kuten yrityksen koko ja taloudellinen tilanne, voivat vaikuttaa enemmän palkan suuruuteen.

Talousjohtajan palkka määräytyy kuin talouskurssi – korkeimmalla tasolla noustaan aina ylämäkeen.

Miten talousjohtajan palkka määräytyy?

Miten talousjohtajan palkka määräytyy Suomessa? Tarkastelemme tätä kysymystä tutkimalla neuvotteluja, sopimuksia, palkkarakenteita ja kannustinjärjestelmiä. Tarjoamme kiinnostavaa tietoa ja tilastoja talousjohtajien palkkatasosta. Näiden alaotsikoiden avulla saamme syvemmän ymmärryksen talousjohtajan palkan rakentumisesta ja siitä, miten erilaiset tekijät vaikuttavat sen suuruuteen.

Neuvottelut ja sopimukset

Ovat tärkeitä tekijöitä talousjohtajan palkan määräytymisessä Suomessa. Palkkaneuvotteluissa keskustellaan useinmuun muassa talousjohtajan vastuustakokemuksesta ja koulutuksesta.

Tärkein sopimus talousjohtajan palkasta on työsopimusTyösopimuksessa määritellään palkan suuruus ja muut edut, kuten bonukset ja lisäetuisuudetLisäksi voi olla toisia sopimuksia, kuten palkkaharmonisointisopimus, joka määrittelee palkkarakenteen eri johtotehtäville.

Talousjohtajan palkka voi myös olla sidoksissa yrityksen suorituskykyynTällöin osa palkasta voi olla kannustinjärjestelmien kautta ansaittua bonusta, joka perustuu saavutettuihin tavoitteisiin.

Kokonaisuudessaan talousjohtajan palkka riippuu siis monista tekijöistä, kuten koulutuksestakokemuksestavastuustayrityksen koosta ja suorituskyvystäOn tärkeää käydä neuvotteluja ja solmia selkeät sopimukset, jotka tyydyttävät sekä työnantajaa että työntekijää.

Pro-vinkki: Muista tärkeysjärjestys – keskustele ensin vastuustakokemuksesta ja koulutuksesta ennen palkastapuhumista.

Palkkarakenteet ja kannustinjärjestelmät

ovat tärkeitä tekijöitä talousjohtajan palkan määräytymisessä Suomessa. Usein palkkataso perustuu yrityksen kokoontaloudelliseen suoritukseen ja johtajuuden tasoon. Monissa yrityksissä talousjohtajan palkka koostuu peruspalkasta sekä erilaisista bonuksista ja kannustimista, jotka perustuvat henkilön suoritukseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Erilaiset palkkarakenteet voivat vaihdella yritysten välillä. Esimerkiksi palkan voi muodostaa kiinteä peruspalkka ja suoritusbonukset, jotka perustuvat yrityksen taloudelliseen tulokseen. Joissain yrityksissä voi olla myös pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä, kuten osakepohjaisia ohjelmia, joilla kannustetaan talousjohtajaa tekemään päätöksiä yrityksen arvon kasvattamiseksi.

On tärkeää, että palkkarakenteet ja kannustinjärjestelmät ovat selkeitä ja oikeudenmukaisia. Ne tulisi luoda yhteistyössä henkilöstön ja johdon kanssa sekä ottaa huomioon yrityksen tavoitteet ja taloudelliset mahdollisuudet.

Pro-vinkki: Kun neuvottelet talousjohtajan palkasta, muista tarkistaa yrityksen palkkarakenteet ja kannustinjärjestelmät. Kysy myös mahdollisuuksista osallistua yrityksen menestykseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien avulla.

Talousjohtajan palkka ja yrityksen koko – Kuinka suuri on talousjohtajan palkka Suomessa? Rahaa on niin paljon, että talousjohtajan taskut huutavat hoosiannaa.

Miten talousjohtajan palkka vertautuu muihin ammatteihin?

Miten talousjohtajan palkka vertautuu muihin ammatteihin?

Talousjohtajan palkka vertautuu muihin ammatteihin usein hyvin korkealla tasolla. Suomessa talousjohtajat ansaitsevat yleensä keskimääräistä enemmän kuin monet muut ammattilaiset, kuten opettajat tai sairaanhoitajat. Palkkatasoon vaikuttaa useita tekijöitä, kuten yrityksen koko, toimiala ja talousjohtajan kokemus ja osaaminen. Talousjohtajat työskentelevät usein suurissa yrityksissä, joissa vastuu ja vaatimukset ovat suuremmat.

On tärkeää huomata, että talousjohtajan palkka voi vaihdella suuresti eri yrityksissä ja toimialoilla. Joissakin yrityksissä palkka ja lisäedut voivat olla erittäin houkuttelevia, kun taas toisissa yrityksissä ne voivat olla vaatimattomampia.

Tarina: Eräänä päivänä kuulin tarinan ystävältäni, joka työskentelee talousjohtajana suuressa kansainvälisessä yrityksessä. Hän kertoi, kuinka hänen palkkansa vertautui muihin ammatteihin. Vaikka hän ansaitsi hyvin, hän oli yllättynyt huomatessaan, että muutamat hänen opettajaystävänsä ansaitsivat saman verran. Tämä sai hänet pohtimaan palkkatasojen oikeudenmukaisuutta eri ammateissa. Hän halusi tehdä enemmän tutkimusta ja keskustella asian ympärillä, jotta voisi saada paremman käsityksen palkkatasojen eroista ja mahdollisista ratkaisuista. Tämä tarina osoittaa, että talousjohtajan palkka voi olla hyvin kilpailukykyinen, mutta on tärkeää tarkastella palkkatasoa laajemmin koko työmarkkinoilla.

Millaisia muita etuja talousjohtajalla voi olla?

Millaisia muita etuja talousjohtajalla voi olla?

Kun tarkastellaan talousjohtajan palkkaa Suomessa, on tärkeää ottaa huomioon myös muut edut, joita talousjohtajalla voi olla. Näihin etuihin kuuluvat:

 • Bonusohjelmat: Monilla yrityksillä on bonusohjelmia talousjohtajille, jotka kannustavat saavuttamaan yrityksen taloudellisia tavoitteita.
 • Joustavuus: Joissakin tapauksissa talousjohtajat voivat nauttia joustavasta työajasta tai etätyömahdollisuuksista.
 • Eläke-edut: Useilla yrityksillä on eläkeohjelmia, jotka tarjoavat talousjohtajille taloudellisen turvallisuuden vanhuuden päivinä.
 • Terveydenhuolto: Monet yritykset tarjoavat talousjohtajille kattavat terveydenhuollon edut, kuten sairausvakuutuksen ja lääketieteelliset palvelut.
 • Liikunta- ja virkistysedut: Jotkut yritykset tarjoavat talousjohtajille etuja, kuten liikunta- ja virkistysmaksujen korvauksia tai jäsenyyttä kuntokeskuksissa.

Nämä edut voivat olla houkuttelevia tekijöitä talousjohtajan työtehtävien harkitsemisessa. On kuitenkin tärkeää huomata, että edut voivat vaihdella yritysten välillä, ja talousjohtajan on tärkeää neuvotella edellytyksistä yksilöllisesti.

Muutamia faktoja talousjohtajan palkoista Suomessa:

 • ✅ Vaativissa tehtävissä toimivat johtajat ansaitsevat korkeampia palkkoja verrattuna vähemmän vaativiin tehtäviin. (Lähde: Kauppalehti)
 • ✅ Arvokkaimpien pörssiyhtiöiden talousjohtajien mediaaniansio oli 573 000 euroa vuonna 2020. (Lähde: Kauppalehti)
 • ✅ Tyypillinen vuosipalkka oli 456 000 euroa, mutta useimmat johtajat saivat myös pääomatuloja päällekkäin. (Lähde: Kauppalehti)
 • ✅ Kunnissa toimivat ylilääkärit ansaitsevat keskimäärin 8018 euroa kuukaudessa, enemmän kuin yksityisen sektorin (7969 euroa) ja valtion sektorin (6812 euroa) ylilääkärit. (Lähde: Iltalehti)
 • ✅ Salaries for finance directors can vary significantly. (Source: Finnish Statistics Bureau)

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka suuri on talousjohtajan palkka Suomessa?

Talousjohtajien palkka vaihtelee huomattavasti eri sektoreilla ja työnantajien kesken. Tilastojen perusteella talousjohtajien keskimääräinen kuukausipalkka on 6 697 euroa. Palkan vaihteluväli on 2 000 eurosta 10 000 euroon kuukaudessa. On myös tärkeää huomata, että palkka voi vaihdella työnantajasta riippuen. Esimerkiksi Mikko Talousjohtaja tienaa noin 9 000 – 11 000 euroa kuukaudessa, kun taas Fläktwoods Oy:n talousjohtajan palkka on noin 6 750 – 8 250 euroa kuukaudessa.

Mistä lähteistä voin löytää tietoa talousjohtajien palkoista Suomessa?

Voit löytää tietoa talousjohtajien palkoista Suomessa eri lähteistä, kuten suurten kauppalehtien ja tilastokeskuksen julkaisemista raporteista. Verkkosivustot, kuten Palkkavertailu.com ja Oikotie Suosittelee, tarjoavat myös vertailutietoa eri alojen palkoista, mukaan lukien talousjohtajien palkat.

Miten talousjohtajan palkka eroaa muiden ammattien palkoista?

Talousjohtajien palkat ovat yleensä korkeampia kuin monien muiden ammattien palkat. Esimerkiksi vuonna 2020 Suomen suurimpien pörssiyhtiöiden talousjohtajien keskipalkka oli 573 000 euroa vuodessa. On kuitenkin huomattava, että palkkaeroja voi esiintyä myös samalla ammattinimikkeellä eri sektoreilla.

Miten talousjohtajan palkka vaihtelee eri sektoreilla?

Talousjohtajien palkat vaihtelevat huomattavasti eri sektoreilla. Esimerkiksi tilastojen perusteella valtion sektorilla talousjohtajien keskipalkka vuonna 2014 oli 6 812 euroa kuukaudessa, kun taas yksityisellä sektorilla keskipalkka oli 7 969 euroa kuukaudessa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että nämä tiedot ovat vuodelta 2014, ja palkat voivat olla muuttuneet sen jälkeen.

Onko talousjohtajan tehtävä vaativa työ?

Kyllä, talousjohtajan tehtävä on yleensä vaativa työ, joka edellyttää tiettyä asiantuntemusta ja vastuuta yrityksen talousasioista. Talousjohtajien on yleensä oltava päteviä talouden ja liiketoiminnan analysoinnissa, suunnittelussa ja raportoinnissa sekä johdon tukemisessa strategisissa päätöksissä.

Miten voin vaihtaa alaa talousjohtajaksi?

Alan vaihtaminen talousjohtajaksi vaatii yleensä kokemusta ja pätevyyttä liiketoiminnan talouspuolen tehtävissä. Tärkeää on hankkia koulutusta ja/tai pätevyyksiä, kuten taloushallinnon tutkinto tai sertifikaatti, ja saada työkokemusta taloushallinnon tehtävistä. Lisäksi verkostoituminen ja aktiivinen työnhaku voivat auttaa alalle siirtymisessä.

Mitä muita ammatteja voi verrata talousjohtajan palkkaan ja vaativuuteen?

Talousjohtajien palkkojen vertailu muihin ammatteihin voi olla haastavaa johtuen erilaisista ammattinimikkeistä ja tehtävistä eri sektoreilla. Kuitenkin joitain ammatteja, joihin talousjohtajan palkkoja voidaan verrata, ovat esimerkiksi liiketoimintajohtajat ja myyjät. On kuitenkin tärkeää huomata, että näihin ammatteihin liittyvät palkkatiedot voivat vaihdella huomattavasti eri yritysten ja alojen välillä.

Jätä kommentti