Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?

Kestävä kehitys viittaa toimiin, joiden tavoitteena on löytää tasapaino ihmisten tarpeiden ja luonnonvarojen välillä. Se pyrkii varmistamaan, että nykyiset sukupolvet voivat täyttää tarpeensa kompromisoimatta tulevien sukupolvien tarpeita.

Kestävä kehitys kattaa monia eri näkökohtia, kuten ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Ympäristön kannalta se korostaa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristövaikutusten minimointia. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta se keskittyy tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja hyvinvointiin kaikille yhteiskuntaryhmille. Taloudellisen kestävyyden osalta se pyrkii kehittämään kestäviä taloudellisia järjestelmiä, jotka eivät rasita ympäristöä tai yhteiskuntaa.

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa?

Kestävä kehitys on käsite, joka kuvaa pitkäjänteistä kehitystä, joka ottaa huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Kestävä kehitys pyrkii tasapainottamaan ihmisten tarpeita ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Se tarkoittaa sitä, että nykyiset sukupolvet voivat täyttää tarpeensa ilman, että se vaarantaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa.

Kestävä kehitys ottaa huomioon ympäristön, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat. Ympäristön kannalta se tarkoittaa luonnonvarojen kestävää käyttöä, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja ympäristövaikutusten vähentämistä. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden osalta kestävä kehitys pyrkii takaamaan kaikille ihmisille tasapuoliset mahdollisuudet ja oikeudenmukaisen kohtelun. Taloudellisessa kestävyydessä keskitytään kestävän talouskasvun edistämiseen, joka ei kuormita ympäristöä tai yhteiskuntaa.

Kestävä kehitys on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka pyrkii ottamaan huomioon kaikki näkökulmat ja varmistamaan, että kaikki osapuolet hyötyvät kestävästä kehityksestä. Se edellyttää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä ja pitkäjänteistä suunnittelua ja toimintaa.

Kestävän kehityksen periaatteet

Kestävän kehityksen periaatteet ovat ohjeita ja suuntaviivoja, jotka ohjaavat kestävän kehityksen toteutusta ja toimintaa. Näitä periaatteita ovat muun muassa:

 1. Ekologinen kestävyys: Tavoitteena on suojella ja säilyttää luonnon monimuotoisuus sekä vähentää ympäristövaikutuksia.
 2. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Pyritään takaamaan tasapuoliset mahdollisuudet ja hyvinvointi kaikille ihmisille riippumatta taustasta tai asemasta.
 3. Taloudellinen kestävyys: Kestävän talouskasvun edistäminen, joka ei kuormita ympäristöä tai yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä.
 4. Kulttuurinen monimuotoisuus: Arvostetaan eri kulttuurien monimuotoisuutta ja edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja ymmärrystä.
 5. Yhteistyö ja kumppanuus: Kestävä kehitys edellyttää eri sidosryhmien yhteistyötä ja kumppanuutta, jotta saavutetaan parempia tuloksia ja vaikutuksia.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat laajempia päämääriä, joiden saavuttamiseksi kestävää kehitystä pyritään edistämään. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) ovat esimerkki näistä tavoitteista. SDG:t kattavat laajan kirjon kestävän kehityksen näkökulmia, kuten köyhyyden poistamisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, ilmastonmuutoksen torjumisen, tasa-arvon edistämisen ja kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämisen.

SDG:t ovat laajalti hyväksyttyjä ja niitä pidetään kansainvälisesti tärkeinä kestävän kehityksen edistämisessä. Ne tarjoavat puitteet ja suuntaviivat, joiden avulla eri maat ja organisaatiot voivat suunnitella ja toteuttaa kestävän kehityksen toimia.

Kestävän kehityksen hyödyt

Kestävän kehityksen hyödyt ovat moninaiset ja koskevat sekä yksilöitä että yhteisöjä. Jotkin näistä hyödyistä ovat:

 1. Ympäristönsuojelu: Kestävä kehitys edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristövaikutusten vähentämistä, mikä auttaa suojelemaan ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.
 2. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Kestävä kehitys pyrkii takaamaan tasapuoliset mahdollisuudet ja hyvinvoinnin kaikille ihmisille. Se edistää tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.
 3. Taloudellinen vakaus: Kestävä kehitys edistää kestävää talouskasvua, joka ei rasita ympäristöä tai yhteiskuntaa. Se auttaa luomaan vakaampia talouksia ja parempia elinoloja.
 4. Innovointi ja uudet mahdollisuudet: Kestävä kehitys edistää innovaatioita ja uusia mahdollisuuksia. Se kannustaa kestävien ratkaisujen kehittämistä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Kestävän kehityksen haasteet

Vaikka kestävä kehitys tarjoaa monia mahdollisuuksia ja hyötyjä, siihen liittyy myös haasteita. Jotkin näistä haasteista ovat:

 1. Tietoisuuden lisääminen: Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajempaa tietoisuutta ja ymmärrystä kestävän kehityksen merkityksestä. Tietoisuuden lisääminen ja koulutus ovat tärkeitä kestävän kehityksen edistämisessä.
 2. Resurssien riittävyys: Kestävän kehityksen toteuttaminen vaatii resursseja, kuten rahoitusta, teknologiaa ja osaamista. Näiden resurssien riittävyys ja saatavuus voivat olla haasteita erityisesti kehittyvissä maissa.
 3. Monimutkaisuus ja monitahoisuus: Kestävä kehitys on monimutkainen ja monitahoinen käsite, joka vaatii yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Haasteena voi olla eri tavoitteiden ja intressien yhteensovittaminen ja tasapainottaminen.
 4. Poliittinen sitoutuminen: Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää poliittista sitoutumista ja päätöksentekijöiden tukea. Poliittisen sitoutumisen puute voi olla haaste kestävän kehityksen edistämisessä.

Kestävän kehityksen toteuttaminen Suomessa

Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja on ottanut käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja politiikkoja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen kestävän kehityksen toimenpideohjelma sisältää joukon konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla pyritään edistämään kestävää kehitystä eri sektoreilla.

Suomessa on panostettu erityisesti uusiutuvan energian käyttöön, energiatehokkuuteen, ympäristönsuojeluun ja kestävään liikkuvuuteen. Lisäksi Suomi on sitoutunut edistämään kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Kestävän kehityksen toteuttaminen vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä ja panostuksia. Suomi pyrkii olemaan edelläkävijä kestävän kehityksen edistämisessä ja jakamaan parhaita käytäntöjä ja kokemuksia muiden maiden kanssa.

Jätä kommentti