Miten pääministeri valitaan?

Suomen poliittinen järjestelmä on parlamentaarinen demokratia, jossa pääministeri toimii hallituksen johtajana. Pääministerin valintaprosessi on monivaiheinen ja se kuvastaa laajempaa poliittista prosessia, joka perustuu demokratiaan, läpinäkyvyyteen ja kansalaisten osallistumiseen.

Pääministerin valinnan aloittaminen

Pääministerin valinta alkaa eduskuntaryhmien välisillä neuvotteluilla hallitusohjelmasta ja hallituksen kokoonpanosta. Tämä prosessi käynnistyy uuden eduskunnan järjestäytymisen ja valtiopäivien avajaisten jälkeen. Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen eduskuntaryhmän edustaja kutsuu ryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjästä.

Hallitustunnustelija ja tunnusteluvaihe

Hallitustunnustelija on yleensä suurimman puolueen johtaja. Hän jakaa ryhmille listan kysymyksiä, joilla hän selvittää puolueiden näkemyksiä hallituksen muodostamisen kannalta keskeisiksi katsomiinsa kysymyksiin. Hallitustunnustelijan tehtävä on tunnistaa ne puolueet, joiden kanssa on mahdollista muodostaa toimiva hallitus.

Hallitusneuvottelut

Tunnusteluvaiheen jälkeen käynnistyvät varsinaiset hallitusneuvottelut. Niissä neuvotellaan hallituksen ohjelmasta ja sovitaan ministerien määrästä sekä ministerisalkkujen jakautumisesta ja työnjaosta puolueittain. Neuvottelut voivat kestää useita viikkoja ja niiden aikana käydään läpi monia yksityiskohtia ja tehdään kompromisseja.

Pääministeriehdokas

Neuvottelujen tuloksen perusteella ja eduskunnan puhemiestä kuultuaan tasavallan presidentti antaa eduskunnalle tiedon pääministeriehdokkaasta. Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos hän on saanut eduskunnassa toimitetussa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Hallituksen nimittäminen

Pääministeriksi valittu esittää presidentille muut ministerit, jonka jälkeen presidentti lopullisesti nimittää pääministerin ja valtioneuvoston muut ministerit. Hallitusohjelma annetaan tämän jälkeen viivytyksettä valtioneuvoston tiedonantona eduskunnalle.

Ministerien nimitys

Ministerit nimitetään tehtäviinsä tasavallan presidentin avoimella kirjeellä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Valtioneuvoston järjestäytyminen

Uusi hallitus kokoontuu heti nimityksen jälkeen järjestäytymisistuntoon, jonka aluksi ministerit vannovat virkavalan tai antavat virkavakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen, mikäli he eivät ole sitä jo aiemmin tehneet. Hallituksen ensimmäisessä valtioneuvoston yleisistunnossa päätetään myös samassa ministeriössä toimivien ministerien työnjaosta, lakisääteisten ministerivaliokuntien kokoonpanosta sekä pääministerin sijaisesta ja muiden ministereiden sijaisista.

Hallituksen luottamusäänestys

Hallituksen ohjelma annetaan tiedonantona eduskunnalle. Eduskunta äänestää tietoantokeskustelun päätteeksi hallituksen luottamuksesta. Tämä on tärkeä osa demokraattista prosessia, sillä hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta.

Hallituksen toiminta

Valtioneuvostossa on nykyisin 12 ministeriötä. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.

Hallituksen muodostamisen kehittämistarpeet

Merkittävimmät kehittämistarpeet liittyvät prosessin eri vaiheiden virallisempaan dokumentointiin, eri toimijoiden keskinäisen yhteistyön vahvistamiseen sekä eduskuntaryhmien ja puolueorganisaatioiden keskinäisen suhteen tarkempaan perustuslailliseen tarkasteluun.

Jätä kommentti