Miten perinnönjako etenee?

Perinnönjako on prosessi, jossa vainajan omaisuus jaetaan hänen perillisilleen. Tämä artikkeli tarkastelee perinnönjakoa ja sen etenemistä. Perinnönjako on tärkeä vaihe, jossa huomioidaan lainmukaiset säännökset ja otetaan huomioon perinnönjaon vaiheet.

Perinnönjako alkaa perukirjan laatimisella, jossa dokumentoidaan vainajan omaisuus, velat ja perilliset. Tämän jälkeen laaditaan perinnönjakokirja, jossa määritellään, miten perintö jaetaan perillisten kesken. Varojen jakaminen tapahtuu vasta tämän jälkeen perillisten kesken. On tärkeää huomata, että perintövero voi vaikuttaa perinnönjakoon.

Riitatilanteissa perinnönjakoon voi liittyä erimielisyyksiä, ja tällöin tulee noudattaa erityisiä menettelytapoja. Konfliktien välttämiseksi on suositeltavaa turvata oma perinnönjako hyvissä ajoin esimerkiksi laatimalla testamentti tai tekemällä perinnönjakosopimus.

Koko prosessi on tärkeä ymmärtää, jotta varmistetaan oikeudenmukainen ja sujuva perinnönjako.

Miten perinnönjako etenee?

Perinnönjako etenee tietyn prosessin kautta. Ensimmäisenä vaiheena on perunkirjoitus, jossa selvitetään vainajan varat ja velat. Perittävän omaisuus jaetaan perillisten kesken lain mukaisessa järjestyksessä. Jos vainajalla on testamentti, sen määräykset tulee ottaa huomioon.

Perinnönjako voidaan suorittaa joko sopimusperusteisesti tai tuomioistuimen päätöksellä. Sopimuksessa sovitaan jakoperusteista ja siitä, miten omaisuus jaetaan perillisten kesken. Tuomioistuimen päätös tehdään, jos perilliset eivät pääse sopimukseen.

Perinnönjaossa on huomioitava verotus. Perinnöstä peritään perintövero, joka voi vaihdella sen mukaan, kuinka läheinen suhde perillisiin on. Verotus voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon kukin perillinen saa perintöä.

On tärkeää ottaa huomioon myös mahdolliset velat ja sitoumukset, jotka vainajalla oli. Velat voivat vähentää perintöä ja aiheuttaa jakoperusteen muutoksia.

Perinnönjaossa on usein hyvä käyttää asiantuntijapalveluja, kuten lakimiestä tai perintöverosuunnittelijaa, jotta kaikki asiat hoidetaan asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Yhteenvetona, perinnönjako etenee perunkirjoituksesta ja jakosopimuksista tuomioistuimen päätökseen. Verotus ja velat tulee ottaa huomioon ja asiantuntijoiden apua voi tarvita.

Mikä on perinnönjako?

Perinnönjako on prosessi, jossa perittävän jälkeensä jättämä omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjako tapahtuu perintökaaren sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Perinnönjaon vaiheet ja osapuolet voivat vaihdella tilanteen ja perheenjäsenten mukaan. Tässä artikkelissa käsitellään perinnönjaon kulkua ja osapuolia yleisellä tasolla.

1. Perintöverotus: Ennen perinnönjakoa perittävän omaisuus arvostetaan ja perintöveron perusteet määritellään. Verotus määrittelee, kuinka paljon veroa perillisiltä vaaditaan.

2. Asianajajan tai pesänhoitajan valinta: Joissain tilanteissa perinnönjakoon liittyvät juridiset ja hallinnolliset näkökohdat saattavat vaatia ammattilaisen apua. Asianajaja tai pesänhoitaja voi avustaa perillisiä perinnönjakoprosessissa.

3. Perinnönjakodokumenttien laatiminen: Perinnönjakoa varten laaditaan asiakirja, jossa määritellään perittävän omaisuuden jakaminen ja perillisten osuudet. Tämä asiakirja varmistaa oikeudenmukaisen jakamisen.

4. Perinnön jakaminen: Lopuksi perittävän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Tässä vaiheessa otetaan huomioon jaettavan omaisuuden tyyppi ja määrä.

On tärkeää neuvotella ja tehdä päätökset perinnönjaosta reilulla ja avoimella tavalla. Tarvittaessa voi harkita myös perinnönjakoon erikoistuneen ammattilaisen konsultointia. Jokainen perintötilanne on ainutlaatuinen, joten perinnönjakoon liittyvät yksityiskohdat voivat vaihdella.

Kuka voi periä?

 • Vanhemmat ja puoliso
 • Lapset
 • Naimisissa oleva tai rekisteröity puoliso
 • Avopuoliso
 • Muut sukulaiset, kuten sisarukset, veljet ja siskot
 • Ei-sukulaiset tai ystävät, jos he ovat määriteltyjen perillisten testamentin tai lakipykälien perusteella

Perimysjärjestys määräytyy lakien mukaan ja voi vaihdella maasta toiseen ja henkilön perhesuhteiden perusteella. Testamentti voi myös vaikuttaa siihen, kuka voi periä omaisuuden.

Kuinka perintö jaetaan?

Jotta perintö jaettaisiin oikeudenmukaisesti, on tärkeää noudattaa perintökaaren määräyksiä. Perintö jaetaan tasaisesti kaikkien perillisten kesken ja tähän prosessiin liittyy useita vaiheita. Ensimmäinen vaihe on perukirjan laatiminen, jonka avulla selvitetään perittävän omaisuus ja velat. Tämän jälkeen laaditaan perinnönjakokirja, jossa määritellään, miten omaisuus jaetaan perillisten kesken. Lopuksi varat jaetaan perillisten kesken.

On tärkeää huomata, että perinnönjako vaatii kuolinpesän muodostamista ja omaisuuden asianmukaista selvitystä. Perukirja on olennainen asiakirja, joka auttaa perintöasioissa ja sen laatiminen on pakollista. Perintö jaetaan vasta sen jälkeen kun omaisuus on selvitetty ja kaikki velat on maksettu.

Jotta varmistat oman perinnönjakosi ja vältät riitatilanteet, suositellaan laatimaan testamentti, jossa voit määritellä tarkemmin toiveesi omaisuuden jakamisesta. Tämä auttaa selkeyttämään perinnönjakoa ja ehkäisemään tulevia riitoja.

Kokonaisuudessaan perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti ja prosessiin kuuluu perukirjan laatiminen, perinnönjakokirjan laatiminen ja varojen jakaminen perillisten kesken. On tärkeää noudattaa lakia ja tehdä tarvittavat toimenpiteet omaisuuden asianmukaiseen selvittämiseen.

Perinnönjaon vaiheet

Tässä osiossa tutustumme perinnönjaon vaiheisiin. Ensimmäisenä vaiheena käsittelemme perukirjan laatimista. Toisessa vaiheessa keskitymme perinnönjakokirjan laatimiseen. Lopuksi tarkastelemme vaihetta, jossa perilliset jakavat varoja keskenään. Näiden vaiheiden avulla saamme kattavan käsityksen siitä, miten perinnönjako etenee.

Vaihe 1: Perukirjan laatiminen

Kerää tarvittavat tiedot: Hanki kaikki tarvittavat tiedot perittävän omaisuudesta, veloista ja mahdollisista testamentista. Kirjaa ylös kaikki tiedot tarkasti ja tarkista niiden oikeellisuus.

Hae perunkirjoitusta: Ota yhteyttä maistraattiin ja pyydä aikaa perunkirjoitukseen. Perunkirjoituksessa vahvistetaan perittävän omaisuus, velat ja perilliset.

Kutsu tarvittavat henkilöt: Kutsu perunkirjoitukseen kaikki perittävän perilliset sekä mahdolliset testamentinsaajat. Heidän läsnäolonsa on tarpeellinen perunkirjoituksen suorittamiseksi.

Laadi perukirja: Perunkirjoituksen yhteydessä laaditaan perukirja, joka on virallinen asiakirja, joka sisältää tiedot perittävän omaisuudesta, veloista ja perillisistä. Tarkista perunkirjan tarkat vaatimukset ja täytä se huolellisesti.

Vaihe 2: Perinnönjakokirjan laatiminen

Kootkaa tarvittavat asiakirjat, kuten perukirja ja perinnönjakokirja. Tarkistakaa perinnönjakokirjasta, mitä omaisuutta kuuluu perillisille. Luetteloi omaisuus ja arvioi sen arvo suhteessa perillisten osuuksiin. Määritä, miten omaisuus jaetaan perillisille, ottaen huomioon heidän osuutensa perintöön. Kirjaa yksityiskohtaisesti perinnönjakokirjaan perillisten nimet, osuudet ja saamiset. Täytä perinnönjakokirja huolellisesti ja tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein. Varmista, että perinnönjakokirja allekirjoitetaan kaikkien perillisten toimesta. Säilytä perinnönjakokirja turvallisessa paikassa, josta se on tarvittaessa saatavilla.

Suositukset:

 • Käytä ammattilaista avuksi perinnönjakokirjan laatimisessa, jotta varmistat kaikkien tarvittavien tietojen sisällyttämisen ja lakien noudattamisen.
 • Tee perinnönjakokirjasta selkeä ja ymmärrettävä kaikille perillisille, jotta mahdolliset riitatilanteet voidaan välttää.
 • Pidä huolellisesti tallessa kaikki tarvittavat asiakirjat ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.

Huomio: Varmista, että kaikki perinnönjakoon liittyvä tieto on täydellinen ja tarkka, jotta vältetään mahdolliset kiistat tai väärinkäsitykset.

Vaihe 3: Varojen jakaminen perillisten kesken

 1. Kokoa kaikki perinnönjaon kohteena olevat varat ja omaisuus yhteen paikkaan.
 2. Tunnista kaikki perilliset, jotka ovat oikeutettuja perimään näitä varoja.
 3. Tee tarkka inventaario kaikista jaettavista varoista ja arvioi niiden arvot. Esimerkiksi, jos perittävällä on 100 000 euroa pankkitilillä, se tulee jakaa perillisten kesken.
 4. Päätä, kuinka varat jaetaan perillisten kesken. Tämä voi tapahtua tasaosuuksina, esimerkiksi kaikkien perillisten saadessa yhtä suuren osuuden varoista.
 5. Laske tarkasti, kuinka paljon kunkin perillisen tulisi saada ja merkitse tämä jakoperusteisiin.
 6. Suorita varojen jakaminen perillisten kesken. Tämä voi tapahtua rahallisten maksujen tai omaisuuden fyysisen jaolla.
 7. Tarkista, että varat on jaettu oikeudenmukaisesti ja että jokainen perillinen on saanut heille kuuluvan osuuden.

Varojen jakaminen perillisten kesken on tärkeä vaihe perinnönjaossa varmistaa, että jokainen perillinen saa oikeudenmukaisen osuuden perinnöstä. On tärkeää huolellisesti arvioida varat ja jakaa ne tasapuolisesti perillisten kesken. Tämä varmistaa, että perinnönjako etenee asianmukaisesti ja välttää riitatilanteita.

Miten perintövero vaikuttaa perinnönjakoon?

Perintövero vaikuttaa perinnönjakoon siten, että se määrittää kuinka paljon perilliset joutuvat maksamaan veroa perinnöstä. Prosessi etenee seuraavasti:

1. Perintöveroprosentti: Perintöveroprosentti vaihtelee perillisen ja perinnön suuruuden mukaan. Esimerkiksi lähisukulaisille, kuten lapsille ja puolisoille, perintöveroprosentti voi olla alempi kuin muille sukulaisille tai ulkopuolisille.

2. Verotusarvo: Perinnönjakoa varten tulee laskea myös jokaisen perillisen saaman omaisuuden verotusarvo. Tämä arvo voi vaihdella esimerkiksi kiinteistöjen tai sijoitusten osalta.

3. Perinnönjako: Perintövero maksetaan ennen perinnönjakoa. Vero vähennetään perimisjärjestyksessä toisiinsa kytkeytyvien perillisten osuuksista. Verotettavaa perintöosuutta ei kuitenkaan jaeta välittömästi, vaan vero maksetaan osuudesta ennen sen saamista.

Esimerkki: Perheemme isä kuoli ja jätti jälkeensä 500 000 euron perinnön. Koska olemme hänen lapsiaan, perintöveroprosentti on 15% perintöön jääneiden varojen määrästä. Verotusarvoa laskettaessa kiinteistöille on määritetty 200 000 euron arvo ja sijoituksille 100 000 euron arvo. Näin ollen jokainen lapsista tulee maksamaan perintöveroa 75 000 eurosta (500 000 euroa – 200 000 euroa – 100 000 euroa = 200 000 euroa) 15 prosentin veroprosentilla, eli 30 000 euroa. Lopulta jokaiselle lapselle jaetaan perinnöstä hänen osuutensa vähennettynä perintöverolla.

Tässä tapauksessa perintövero vaikuttaa perinnönjakoon vähentämällä perillisten saamaa määrää. On tärkeää ottaa huomioon perintöveron vaikutus perinnönjaossa, jotta perinnön saajat voivat suunnitella oman taloudellisen tilanteensa.

Miten riitatilanteissa toimitetaan perinnönjako?

Perinnönjako riitatilanteessa on usein hankalaa ja herättää paljon tunteita. Tässä on joitakin vinkkejä ja toimintamalleja, miten tilanteessa kannattaa toimia:

1. Kommunikoi avoimesti: Riitatilanteessa kannattaa yrittää keskustella avoimesti ja rakentavasti muiden perijöiden kanssa. Kuuntele heidän näkökulmiaan ja pyri yhteisymmärrykseen.

2. Etsi asiantuntija-apua: Jos tilanne alkaa kärjistymään ja on vaikea saavuttaa yhteisymmärrystä, kannattaa harkita asiantuntija-apua. Perheoikeuden asianajaja tai pesänselvittäjä voi auttaa löytämään ratkaisun ja tarvittaessa laatimaan perinnönjakosopimuksen.

3. Jaa perintö tasapuolisesti: Perinnönjako tulisi tehdä tasapuolisesti ja ottaa huomioon perittävän toiveet, jos ne ovat tiedossa. Jos tiettyjä riita-asioita ei pystytä ratkaisemaan, voidaan esimerkiksi sopia, että ne myydään ja saadut varat jaetaan tasan.

4. Käytä vaihtoehtoisia keinoja: Riitatilanteessa voidaan harkita myös erilaisia vaihtoehtoisia keinoja perinnönjaon toimittamiseen, kuten sovittelua tai välitystuomioistuinta. Näiden keinojen avulla voidaan pyrkiä löytämään ratkaisu ilman pitkäaikaisia oikeusprosesseja.

Muista, että jokainen perintötilanne on erilainen, ja paras tapa toimia riitatilanteessa riippuu aina yksilöllisistä olosuhteista. Jos tilanne tuntuu ylitsepääsemättömältä, kannattaa hakea ammattilaisen apua perinnönjaon asianmukaiseksi toimittamiseksi.

Pro-vinkki: Miten riitatilanteissa toimitetaan perinnönjako? Muista pitää kommunikaatio avoimena ja hankkia tarvittaessa asiantuntija-apua. Tasapuolisuus ja joustavuus auttavat ratkaisujen löytämisessä.

Kuinka turvata oma perinnönjako?

Perinnönjakoa voidaan turvata useilla tavoilla. Suositeltavaa on ensinnäkin laatia testamentti, jossa määrätään tarkasti omaisuuden jakamisesta. Testamentin avulla voidaan varmistaa, että toiveet perinnönjaosta toteutuvat. On myös tärkeää pitää huoli, että testamentti täyttää lain vaatimukset, jotta se olisi pätevä.

Toiseksi, keskustele avoimesti perillisten kanssa ja kuule heidän toiveitaan. Tämä auttaa ehkäisemään riitoja ja konflikteja perinnönjaon yhteydessä. Yhteisen ymmärryksen ja sopimusten saavuttaminen voi auttaa turvaamaan sujuvan perinnönjaon.

Kolmanneksi, harkitse juridisen ammattilaisen, kuten lakimiehen tai perintöasioiden asiantuntijan, käyttämistä avuksi. He voivat tarjota oikeudellista neuvontaa ja auttaa varmistamaan, että perinnönjako tapahtuu lainmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Lopuksi, pidä huolta perintöä koskevista asiakirjoista ja säilytä ne turvallisessa paikassa. Tärkeiden dokumenttien, kuten testamentin ja muiden perintöön liittyvien asiakirjojen, turvallinen säilyttäminen varmistaa, että ne ovat helposti saatavilla tarvittaessa.

Perinnönjakoa voidaan siis turvata laatimalla testamentti, keskustelemalla avoimesti perillisten kanssa, käyttämällä juridista apua ja säilyttämällä tärkeät asiakirjat turvallisesti. Näitä keinoja hyödyntämällä voidaan varmistaa, että oma perinnönjako tapahtuu halutulla tavalla.

Joitakin faktoja siitä, miten perinnönjako etenee:

 • ✅ Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.
 • ✅ Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan omaisuus ja velat.
 • ✅ Perinnönjako perustuu perukirjaan ja omaisuusluetteloon.
 • ✅ Yhden osakkaan jakovaade riittää aloittamaan perinnönjakotoimet.
 • ✅ Perinnönjako voidaan suorittaa joko sopimusjakona tai pesänjakajan toimitusjakona.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on oikeudellinen perustelu perinnönjaolle?

Oikeudellinen perustelu perinnönjaolle on se, että perintö jaetaan lainmukaisen perimysjärjestyksen mukaan. Perimysjärjestyksen mukaisesti perinnön saavat vainajan lähiomaiset, kuten rintaperilliset.

Mitä tarkoittaa omaisuuden ositus?

Omaisuuden ositus tarkoittaa aviopuolisoiden tai rekisteröityjen parisuhteiden osalta aviovarallisuuden purkamista. Osituksessa määritellään perittävän osuus omaisuudesta ennen perinnönjakoa.

Miksi perinnönjakoon voi liittyä kiireellinen toimenpide?

Perinnönjakoon voi liittyä kiireellinen toimenpide, mikäli pesässä on esimerkiksi alaikäisiä lapsia, jotka tarvitsevat huoltajan nimeämistä tai pesänjakoa koskevia päätöksiä mahdollisimman pian.

Mitä tarkoitetaan avustustakuolinpesän varoilla?

Avustustakuolinpesän varat viittaavat vainajan varallisuuteen, joka on tarkoitettu kuolinpesän osakkaiden avustamiseen perunkirjoituksen ja perinnönjaon kustannuksissa.

Kuka voi olla kuolinpesän osakas?

Kuolinpesän osakkaiksi voidaan lukea vainajan lähiomaiset, kuten rintaperilliset, sekä testamentin saajat tai muut laillisesti perintöosan saavat tahot.

Miten pesän osakkaat voivat jakaa perinnön, jos heillä on vahvat tunteet tai erimielisyyksiä?

Osakkaat voivat yrittää jakaa perinnön sovinnollisesti keskenään. Mikäli vahvat tunteet tai erimielisyydet estävät sopimisen, osakkaat voivat hakea käräjäoikeudesta pesänjakajan määräämistä, jolloin puolueeton pesänjakaja suorittaa perinnönjaon päätöksineen.

Jätä kommentti