Milloin lomaraha maksetaan?

Lomaraha on työntekijöille Suomessa maksettava erillinen korvaus ja osa vuosilomaa.

Se on suunniteltu lisäämään työntekijän taloudellista hyvinvointia loman aikana.

Lomaraha on yleensä tietty prosenttiosuus työntekijän kuukausiansiosta.

Lainsäädäntö määrittelee suuntaviivat lomarahan maksamisesta, mutta tarkemmat säännöt voivat vaihdella työehtosopimuksista riippuen.

Yleisesti ottaen lomaraha maksetaan työntekijälle samanaikaisesti vuosiloman kanssa.

Lomarahan osalta on kuitenkin tärkeää huomata, että aikana, jolloin työntekijä on lomautettuna, lomarahaa ei yleensä makseta.

On myös tärkeää erottaa lomaraha ja lomakorvaus, jotka ovat erillisiä käsitteitä.

Milloin lomaraha maksetaan Suomessa?

Lomaraha on etu, joka maksetaan työntekijälle Suomessa loman aikana. Lomarahan maksamisessa noudatetaan Suomen työlainsäädäntöä.

Lomaraha maksetaan yleensä ennen lomaa tai sen aikana. Työntekijällä on oikeus lomarahaan, joka on yleensä tietty prosenttiosuus hänen palkastaan. Lomarahaprosentti vaihtelee, mutta se on yleensä noin 50 prosenttia tai vähemmän palkasta.

Lomaraha voi myös vaihdella työntekijän työhistorian perusteella. Jos työntekijä on työskennellyt koko vuoden, hänellä voi olla oikeus täyteen lomarahaan. Jos työntekijä on puolestaan työskennellyt vain osan vuodesta, lomaraha voi olla pienempi osuus hänen palkastaan.

Lomaraha maksetaan yleensä käteisenä työntekijän palkan yhteydessä. Joissakin tapauksissa työnantaja voi tarjota vaihtoehtoisia etuja lomarahan sijaan, kuten lisävapaapäiviä tai muita hyvinvointietuja.

On tärkeää muistaa, että lomaraha on työntekijän oikeus Suomessa eikä työnantajan vapaaehtoinen etu. Työnantajan tulee siis huolehtia siitä, että lomaraha maksetaan sovitun mukaisesti.

Lomarahan maksamisen ajankohta Suomessa riippuu useista tekijöistä, kuten työntekijän palkasta, työsuhteen kestosta ja työlainsäädännöstä. Työntekijöiden kannattaa tutustua omiin oikeuksiinsa ja tarvittaessa neuvotella lomarahan maksamisesta työnantajan kanssa.

Mikä on lomaraha?

Lomaraha on lisäpalkkio, joka maksetaan työntekijälle loman ajaksi. Se on Suomessa yleinen käytäntö, jolla halutaan turvata työntekijän taloudellinen hyvinvointi loman aikana. Lomaraha maksetaan yleensä tietyllä prosenttiosuudella työntekijän palkasta.

Yleisesti lomaraha vastaa 50% työntekijän kuukausipalkasta. Esimerkiksi, jos työntekijän kuukausipalkka on 2 000 euroa, hän saisi lomarahaa 1 000 euroa. Lomaraha lasketaan useimmiten normaalilta lomakaudelta, joka kestää yleensä kesäkuusta elokuuhun.

Joillakin aloilla tai työehtosopimuksissa lomaraha voi olla enemmän tai vähemmän kuin 50% palkasta. Esimerkiksi, joidenkin sopimusten mukaan lomaraha voi olla 40% tai jopa 60% palkasta. On tärkeää tarkistaa oma työsopimus tai työehtosopimus, jotta tietää tarkan lomarahan määrän omassa työssään.

Lomaraha on veronalaista tuloa, joten tätä tulisi ottaa huomioon lomarahaa maksettaessa. On myös hyvä huomata, että lomaraha voi olla osa työsopimusta tai se voi perustua työehtosopimukseen. Työnantajan tulisi antaa työntekijälle selvitys lomarahan määrästä ja sen perusteista.

Vaikka lomaraha on tärkeä osa työntekijän ansioita, sen saaminen ei ole automaattista. Työntekijä voi menettää oikeutensa lomarahaa, jos hän ei ole ollut työsuhteessa tarpeeksi pitkään tai jos hän ei ole täyttänyt tiettyjä ehtoja. Esimerkiksi, työntekijän täytyy yleensä olla ollut saman työnantajan palveluksessa tietyn ajan ennen lomarahaoikeuden syntymistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lomaraha on lisäpalkkio, jota maksetaan työntekijälle loman ajalta. Se perustuu yleensä prosenttiosuuteen työntekijän palkasta ja voi vaihdella eri aloilla ja työehtosopimuksissa. On tärkeää tarkistaa omasta sopimuksesta tai työehtosopimuksesta lomarahan tarkka määrä ja sen perusteet.

Milloin lomarahaa maksetaan?

Lomarahaa maksetaan yleensä Suomessa kesäkuun alussa. Tarkka maksupäivä vaihtelee työntekijäkohtaisesti, koska lomarahan maksamisen ajoitus määräytyy työehtosopimuksen tai työpaikan sisäisten sopimusten perusteella.

Lomarahan maksamisessa noudatetaan yleensä kahta eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että lomaraha maksetaan yhtenä eränä kesäkuun palkan yhteydessä. Työntekijä saa siis lomarahansa samalla kertaa kuin kuukausipalkan. Toisessa vaihtoehdossa lomaraha maksetaan erillisinä erinä, eli se jaetaan useammalle kuukaudelle. Esimerkiksi lomaraha voi maksetaan puoliksi kesäkuussa ja puoliksi joulukuussa.

Lomarahan suuruus on yleensä sidoksissa työntekijän palkkaan ja työssäoloon. Se on yleensä tietty prosenttiosuus työntekijän vuosiansioista. Normaalisti lomaraha on noin 50% työntekijän kuukausipalkasta. Esimerkiksi, jos kuukausipalkka on 3000 euroa, lomaraha olisi noin 1500 euroa. On kuitenkin hyvä huomata, että tarkka lomarahan suuruus riippuu työehtosopimuksesta tai työpaikan omista sopimuksista.

Lomaraha on säädetty työehtosopimuksissa, ja sen tarkoituksena on kompensoida työntekijälle loman ajalta vähennettyä palkkaa. Lomaraha parantaa työntekijän taloudellista tilannetta loman aikana ja mahdollistaa ansaitun vapaa-ajan nauttimisen. Se on myös työnantajan tapa osoittaa arvostusta työntekijöiden panostuksesta.

On tärkeää huomata, että lomaraha ei ole lakisääteinen etuus Suomessa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa lomarahaa, ellei siitä ole sovittu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lomaraha maksetaan Suomessa yleensä kesäkuun alussa, mutta tarkka maksupäivä vaihtelee. Lomarahan suuruus määräytyy yleensä prosenttiosuutena työntekijän vuosiansioista. Lomaraha voi maksetaan joko yhtenä eränä tai jaettuna useammalle kuukaudelle. Se on työntekijän taloudellista hyvinvointia edistävä etuus, joka osoittaa työnantajan arvostusta.

Mitä laki sanoo lomarahan maksamisesta?

Lomarahan maksamisesta Suomessa on säädöksiä, jotka määrittelevät työntekijän oikeudet lomarahan saamiseen. Työlainsäädäntö edellyttää, että lomaraha maksetaan työntekijälle tiettyinä ajankohtina ja tietyllä tavalla.

Lomaraha maksetaan yleensä ennen työntekijän kesälomaa. Tämä tarkoittaa, että lomaraha pitää saada ennen lomakauden alkua, jotta työntekijä voi hyödyntää sen loman aikana.

Laki määrittää, että lomaraha tulee maksaa rahana eikä esimerkiksi lahjakorttina tai muuna vastaavana etuna. Työnantajan tulee siis suorittaa lomaraha työntekijän pankkitilille.

Lomarahan suuruus määräytyy työntekijän työssäolopäivien perusteella. Jos työntekijällä on ollut tietyn ajanjakson aikana täysi työviikkoja, lomarahaa maksetaan tietty prosenttiosuus hänen kuukausipalkastaan. Prosenttiosuus vaihtelee yleensä välillä 50-100%.

Mikäli työntekijä on ollut lomautettuna ennen loman alkua, lomaraha määräytyy lomautuksen ajalta maksetun palkan perusteella. Lomautuksen aikana ansaittu palkka huomioidaan lomarahan laskennassa.

On tärkeää huomata, että lomaraha ei ole sama asia kuin lomakorvaus. Lomaraha on ennalta sovittu palkanlisä, kun taas lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä ja se korvaa käyttämättömät lomapäivät.

Työnantajalla on velvollisuus noudattaa näitä säädöksiä ja varmistaa, että työntekijät saavat lomarahansa oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Työntekijän kannattaa tutustua omaan työsopimukseensa ja työehtosopimuksiin tarkempien tietojen saamiseksi lomarahan maksamisesta omassa työsuhteessaan.

Kuka saa lomarahaa?

Lomaraha on ylimääräinen korvaus, jota maksetaan työntekijöille Suomessa loman ajalta. Lomaraha on osa työehtosopimuksia, ja sen saaminen riippuu useista tekijöistä.

Alla on luettelo niistä, jotka ovat oikeutettuja saamaan lomarahaa:

  • Vakinaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Lomaraha on yleensä osa heidän työehtosopimustaan ja sen maksamisesta sovitaan erikseen.
  • Määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jos heidän työehtosopimuksessaan on lomarahan maksamisesta määräykset.
  • Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat työntekijät voivat olla oikeutettuja lomarahaan, jos heidän työehtosopimuksessaan näin sovitaan.
  • Palkansaaja, joka on ollut vuosilomalla vähintään kuukauden ajan ja joka on ollut työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään 12 kuukautta.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että lomarahan saaminen voi vaihdella eri työehtosopimusten mukaan, ja työntekijän kannattaa tarkistaa oma sopimuksensa tai kysyä työnantajaltaan lisätietoja.

Yksi vinkki lomarahan saamiseen on olla tietoinen omasta työehtosopimuksesta ja sen ehdoista lomarahan suhteen. Tämä auttaa työntekijää selvittämään, onko hän oikeutettu lomarahaa ja miten se maksetaan. Kannattaa myös tarkistaa ajantasaiset tiedot omalta ammattiliitolta tai palkansaajajärjestöltä.

Ketkä ovat oikeutettuja lomarahaa?

Lomaraha on Suomessa myönnettävä lakisääteinen etuus tietyille työntekijöille. Seuraavassa luettelossa kerrotaan, keille lomaraha kuuluu:

1. Työntekijät, joilla on voimassa oleva työsopimus: Kaikki työntekijät, jotka työskentelevät työsopimuksen mukaisesti, ovat oikeutettuja lomarahaan. Tämä koskee sekä vakituisia että määräaikaisia työntekijöitä.

2. Kokoaikaiset työntekijät: Pääsääntöisesti kokoaikaiset työntekijät saavat lomarahaa. Lomanmääräytymisajalta saatu lomaraha on yleensä kiinteä prosenttiosuus palkasta, esimerkiksi 50 % kolmelta viikolta.

3. Osa-aikaiset työntekijät: Myös osa-aikaiset työntekijät voivat olla oikeutettuja lomarahaan, mutta heidän lomarahan määränsä voi olla pienempi kuin kokoaikaisilla työntekijöillä.

4. Tilapäisesti työsuhteessa olevat työntekijät: Jos työntekijä on tilapäisesti työsuhteessa, hän voi silti olla oikeutettu saamaan lomarahaa. Käytännöt voivat kuitenkin vaihdella työpaikoittain ja määräytyvät yleensä työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan.

On tärkeää huomata, että lomarahaoikeus voi vaihdella eri tilanteissa ja eri työpaikoilla. Jotkut työntekijät voivat myös olla oikeutettuja erityyppisiin lomarahoihin tai lisäetuuksiin, esimerkiksi julkisella sektorilla työskentelevät.

Lomarahaoikeuden tarkat yksityiskohdat kannattaa aina tarkistaa omasta työehtosopimuksesta tai työsopimuksesta.

Kuinka paljon lomaraha on?

HTML

Eräs tärkeä kysymys, joka monen mielessä saattaa pyöriä, on ”Kuinka paljon lomaraha on? Alla oleva taulukko auttaa hahmottamaan lomarahan määrää:

TyöhistoriaTyösuhteen kestoLomarahan määrä (%)
1-4 vuotta4 viikon loma9.09%
5-9 vuotta4 viikon loma10.00%
10-14 vuotta5 viikon loma11.11%
15-19 vuotta5 viikon loma11.90%
20-24 vuotta6 viikon loma14.29%
25 vuotta tai enemmän6 viikon loma16.67%

Lomaraha lasketaan prosenttiosuutena työntekijän loman ansiosta. Esimerkiksi, jos henkilöllä on 10-14 vuodentyöhistoria ja hänellä on 5 viikon loma, lomarahan määrä on 11.11% hänen lomansa ansiosta.

On hyvä huomioida, että lomarahan määrä voi vaihdella työehtosopimusten ja työnantajan käytäntöjen perusteella. Tämä taulukko antaa yleisen käsityksen lomarahan määristä Suomessa.

Kokonaisuudessaan lomaraha on tärkeä osa työntekijöiden palkkaa Suomessa ja se kannustaa työntekijöitä pitämään säännöllisesti lomaa. Lomarahan määrä kasvaa työhistorian myötä, mikä on oikeudenmukaista ja motivoivaa työntekijöille.

Huomioithan, että tämä taulukko on yleisluontoinen ja voi vaihdella eri tilanteissa. On aina hyvä tarkistaa oma työehtosopimus tai keskustella työnantajan kanssa tarkemmasta lomarahan määrästä.

Mitä tapahtuu lomarahan kanssa lomautuksen aikana?

Lomautuksen aikana tapahtuu muutoksia lomarahan kanssa, josta on hyvä olla tietoinen. Lomaraha on lakisääteinen etuus, joka korvaa työntekijän ansionmenetyksen loman ajalta. Normaalisti lomaraha maksetaan ennen loman alkamista, mutta lomautustilanteessa asiat voivat olla erilaiset.

Lomautuksen aikana lomarahan maksaminen voi olla eri tavalla säädelty. Lomarahan saatuaan työntekijä voi käyttää sen haluamallaan tavalla. Usein lomautustilanteessa lomaraha voidaan maksaa vasta lomautuksen päätyttyä tai loman ajalle osuvan palkanmaksun yhteydessä.

Lomarahan maksaminen lomautuksen aikana voi merkitä ansionmenetyksiä työntekijälle. Lomautuksen aikana työntekijän palkka voi laskea, mikä vaikuttaa myös lomarahan suuruuteen. Esimerkiksi, jos lomautus kestää kuukauden ajan ja työntekijä saa lomarahaa 50%:n mukaan, lomarahaa maksetaan vain puolet siitä summasta, mitä se olisi normaalitilanteessa.

On tärkeää ottaa huomioon, että lomautuksen aikana lomarahan määrä voi vaihdella työntekijän tilanteen mukaan. Jotkut työehtosopimukset voivat tarjota erilaisia määräyksiä lomarahan maksamisesta, joten kannattaa tarkistaa oman työpaikan käytännöt.

Lomautuksen aikana työntekijältä voidaan myös periä lomarahan ennakkoon saatu osuus takaisin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että lomautuksen jatkumisesta päätetään vasta saadun lomarahan jälkeen ja sitä vastaanottanut työntekijä joutuu palauttamaan sen osan, joka koskee lomautuksen jatkumisen ajankohtaa.

Lomarahan kanssa lomautuksen aikana on siis tärkeää olla selvillä oman työpaikan käytännöistä ja työehtosopimusten määräyksistä. Lomarahan maksamisen aikataulu ja määrä voivat vaihdella eri tilanteissa, joten työntekijän on hyvä ottaa selvää omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan lomautuksen aikana.

Kuinka lomaraha maksetaan?

Kuinka lomaraha maksetaan?

Lomaraha maksetaan suorana rahana tai lomarahatunteina työntekijän pyynnöstä. Lomarahojen maksaminen riippuu työehtosopimuksesta ja työnantajan päätöksestä.

Suorana rahana maksettuna lomaraha on yleensä prosenttiosuus työntekijän vuosiansiosta. Esimerkiksi työntekijän vuosiansio on 30 000 euroa ja sovittu lomarahan määrä on 50 prosenttia, lomaraha olisi 15 000 euroa. Suorana rahana maksettuna lomarahat ovat veronalaisia.

Toisessa vaihtoehdossa lomarahat maksetaan lomarahatunteina. Työntekijä voi käyttää lomarahat tunteina, jotka lisätään hänen vapaidensa määrään. Esimerkiksi, jos työaika on 7.5 tuntia päivässä ja lomarahoja on kertynyt yhteensä 30 tuntia, työntekijä voi pitää 4 päivää vapaata lomarahatunteina. Lomarahatunteja ei makseta rahana, vaan ne lisätään työntekijän vapaiden määrään.

Lomarahoja maksetaan yleensä työnantajan päätöksen mukaisesti ennalta sovittuna ajankohtana. Usein lomarahat maksetaan kesäkuussa tai ennen kesälomaa. Kuitenkin on myös mahdollista sopia eri ajankohdasta työntekijän ja työnantajan välillä.

On tärkeää huomata, että lomarahoja ei makseta työntekijöille, jotka eivät ole oikeutettuja saamaan lomaa. Lomarahojen maksaminen edellyttää, että työntekijä on saanut lakisääteisen vuosiloman tai että hän on tehnyt työtä vähintään tietyn ajan työnantajalla.

Jotta työntekijä voi saada lomarahat, on tärkeää tarkistaa työehtosopimus ja työnantajan päätös lomarahoista. Näistä dokumenteista käy ilmi, kuinka lomaraha maksetaan ja mitkä ovat sen tarkat määräytymisperusteet.

Miten lomarahan määrä lasketaan?

Miten lomarahan määrä lasketaan?

  1. Palkan suuruus: Lomarahaa laskettaessa käytetään yleensä työntekijän normaalia palkkaa perusteena. Tätä palkkaa voidaan kutsua myös peruslomarahaksi. Palkan suuruus voi vaihdella henkilökohtaisen kokemuksen, taidon ja vastuun mukaan.
  2. Palvelusaika: Lomarahaa laskettaessa otetaan huomioon myös työntekijän palvelusaika. Lomapalkkalain mukaan työntekijä ansaitsee lomarahaa 9% lomakorvauksena palkallisesta ajasta, johon hänellä on oikeus. Tämä tarkoittaa, että työntekijän lomarahaa laskettaessa lasketaan yhteen kaikki palkallisena pidetyt päivät.
  3. Lakisääteiset vaatimukset: Suomessa lomarahan määrää ja maksua säätelee Lomapalkkalaki. Tämä laki määrittelee tarkat säännöt lomarahojen laskemiselle ja maksamiselle. Työnantajat ovat velvoitettuja noudattamaan näitä lakia säännöksiä.
  4. Lomarahan kiinteä osa palkkaa: Työntekijöille, jotka ovat tehneet töitä samassa yrityksessä yli 10 vuotta, lomaraha voi olla kiinteä osa palkkaa. Tämä tarkoittaa, että he saavat tietyn prosentuaalisen osuuden vuotuisesta palkastaan lomarahana.
  5. Työsopimuksen ehdot: Lomarahasta ja sen määrästä voidaan sopia myös työsopimuksessa. Työnantajan ja työntekijän välillä voidaan sopia erilaisista lomarahan laskentatavoista ja prosenteista.

On tärkeää, että työnantaja noudattaa tarkasti lomarahan laskemiseen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. Tämä takaa työntekijälle oikeudenmukaisen lomarahamäärän. Työntekijän kannattaa olla tietoinen omista oikeuksistaan lomarahaa koskien ja tarvittaessa ottaa yhteyttä ammattiliittoon tai työsuhdeneuvontaan, jos on epäselvyyttä lomarahamäärän laskentaan liittyen.

Mitä eroa on lomarahalla ja lomakorvauksella?

Mitä eroa on lomarahalla ja lomakorvauksella?

Lomaraha ja lomakorvaus ovat erilaiset tarkoitukset ja käyttötavat. Lomaraha on ylimääräinen korvaus, jonka työntekijä saa lomansa ajalta. Se maksetaan yleensä ennen lomaa ja sen suuruus riippuu työntekijän palkasta ja työhistoriasta. Lomaraha myös karttuu lomaa edeltävältä ajalta, ja sitä kutsutaan usein myös lomarahan kertymäksi. Tämä tarkoittaa, että mitä pidempään työntekijä on ollut samassa työpaikassa, sitä suurempi lomaraha hänelle kertyy.

Toisin kuin lomaraha, lomakorvaus maksetaan loman jälkeen. Se on korvaus käyttämättömästä lomasta, ja sen suuruus määräytyy samalla tavalla kuin lomaraha. Lomakorvausta maksetaan esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei ole voinut pitää lomaa työkiireiden takia tai kun työntekijä on irtisanoutunut tai saanut potkut ennen loman alkamista.

On tärkeää huomata, että lomaraha ja lomakorvaus eivät ole sama asia kuin palkka. Ne ovat erillisiä lisiä, jotka maksetaan työntekijälle loman ajalta tai sen jälkeen. Lomaraha ja lomakorvaus eivät myöskään korvaa täysimääräisesti työntekijän palkkaa loman ajalta, vaan ne ovat eräänlaisia kompensaatioita loman pitämisestä ja loman aikana menetetystä palkasta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lomaraha ja lomakorvaus ovat eri asioita, vaikka ne liittyvätkin molemmat lomaan ja niiden suuruus määräytyy samojen periaatteiden mukaan. Lomaraha maksetaan ennen lomaa ja se kertyy työntekijälle työhistorian perusteella, kun taas lomakorvaus maksetaan loman jälkeen käyttämättömästä lomasta. Nämä erilaiset korvaukset auttavat työntekijää saamaan ansaittua kompensaatiota loman ajalta ja edistävät siten työntekijän hyvinvointia.

Tiesitkö, että työntekijällä on oikeus saada sekä lomarahaa että lomakorvausta samanaikaisesti? Tämä tarkoittaa, että työntekijä voi saada ylimääräistä korvausta sekä ennen lomaa että loman jälkeen. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei voi pitää lomaa työkiireiden takia, mutta haluaa silti saada kompensaatiota loman ajalta.


Usein kysytyt kysymykset

Milloin lomaraha maksetaan Suomessa?

Lomaraha maksetaan Suomessa yleensä heinäkuun palkan yhteydessä ja se voidaan maksaa osissa elokuun palkanmaksun yhteydessä, jos niin sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Siitä voidaan myös sopia työpaikan käytännön mukaan.

Miten lomarahan suuruus määräytyy?

Lomarahan suuruus riippuu työntekijän vuosiloman palkasta. Yksityisellä sektorilla lomaraha on yleensä puolet vuosilomapalkasta. Julkisella sektorilla lomarahan suuruus määräytyy työehtosopimusten perusteella, ja se voi olla 6, 5 tai 4 prosenttia varsinaisesta palkasta työkokemuksen ja työsuhteen keston perusteella.

Voiko lomarahan vaihtaa ylimääräisiin vapaapäiviin?

Useissa työpaikoissa on mahdollisuus lomarahan vaihtamiseen ylimääräisiin vapaapäiviin. Tämä voi tarkoittaa normaalin loman lisäksi saatuja lisävapaapäiviä. Vaihtoehtoa kannattaa tiedustella työpaikan käytännön mukaan.

Milloin lomaraha maksetaan kahdessa erässä?

Lomaraha voidaan maksaa kahdessa erässä, eli osa heinäkuun palkan yhteydessä ja osa elokuun palkanmaksun yhteydessä. Tämä riippuu työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta sekä työehtosopimuksesta.

Voiko lomakorvaus korvata lomarahan?

Lomakorvaus ei yleensä korvaa lomarahaa. Lomakorvaus maksetaan silloin, kun työsuhteen päättyessä on kertynyt käyttämättömiä lomapäiviä. Lomaraha sen sijaan on lisäbonus, joka maksetaan normaalipalkan lisäksi lomalla oltaessa.

Mitä tarkoitetaan kiinteillä lisillä lomarahassa?

Lomaraha lasketaan peruspalkan lisäksi myös työntekijän mahdollisista kiinteistä lisistä. Tämä tarkoittaa, että kaikki lisät, joita työntekijä normaalisti saa kuukausittain, otetaan huomioon lomarahaa laskettaessa.

Jätä kommentti