Milloin määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi?

Työsuhteiden kestoon liittyvät määräaikaiset työsopimukset ovat yleisiä, mutta monille voi olla epäselvää, milloin nämä sopimukset muuttuvat toistaiseksi voimassa oleviksi. Määräaikaisen työsopimuksen muuttuminen toistaiseksi voimassa olevaksi edellyttää tiettyjä kriteerejä ja tämä aiheuttaa joskus sekaannusta sekä työnantajille että työntekijöille.

Määräaikaisen työsopimuksen voimassaolo riippuu useista tekijöistä, kuten työntekijän ja työnantajan välisistä sopimusehdoista, työsopimuslain määräyksistä ja työn luonteesta. Sopimuksessa on määriteltävä selvästi työsuhteen kesto ja sen päättymisen ajankohta.

Määräaikaisen työsopimuksen ehdot voivat poiketa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ehdoista. Näihin ehtoihin kuuluu työsuhteen kesto, mahdolliset ehtojen muutokset, irtisanomismahdollisuudet ja loman määräytyminen. On tärkeää, että kaikki nämä ehdot ovat kirjallisesti määriteltyinä sopimuksessa.

Milloin määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi?

Milloin määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi? Tämä kysymys koskee monia työntekijöitäja työnantajia. On tärkeää ymmärtää, millaiset olosuhteet johtavat määräaikaisen työsopimuksen siirtymiseen toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi.

Määräaikainen työsopimus voi muuttua automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi, jos työntekijä jatkaa työskentelyä samassa tehtävässä määräajan päättymisen jälkeen. Tässä tapauksessa työnantajan on tiedotettava työntekijälle tästä muutoksesta kirjallisesti.

Työntekijä voi myös pyytää määräaikaisen työsopimuksen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi, jos hän on työskennellyt samassa tehtävässä peräkkäin useamman määräaikaisen sopimuksen ajan. Tässä tapauksessa työntekijänon tehtävä kirjallinen pyyntö työnantajalle ja työnantajan on käsiteltävä pyyntöä.

Työehtosopimus tai työsopimuslaki voi myös sisältää määräyksiä, jotka mahdollistavat määräaikaisen sopimuksen muuttamisen toistaiseksi voimassa olevaksi. Näissä tapauksissa on tärkeää tarkistaa kyseinen sopimus tai laki ja seurata sen määräyksiä.

On myös huomattava, että työntekijän lakisääteiset oikeudet eivät muutu määräaikaisen sopimuksen muuttuessa toistaiseksi voimassa olevaksi. Työntekijä säilyttää samat oikeudet ja edut kuin aiemmin.

Milloin määräaikainen työsopimus on voimassa?

Milloin määräaikainen työsopimus on voimassa? Tässä on lista vaiheista, jotka auttavat ymmärtämään, milloin määräaikainen työsopimus on voimassa:

 1. Alkuperäinen sopimus: Määräaikainen työsopimus on voimassa alusta alkaen, kun se on allekirjoitettu työnantajan ja työntekijän välillä.
 2. Määritelty ajanjakso: Määräaikaisella työsopimuksella on tarkka päätöspäivämäärä tai tietty ajanjakso, esimerkiksi kuusi kuukautta tai vuosi. Sopimus on voimassa tänä ajanjaksona.
 3. Päättyminen ennalta sovitun ehtojen puitteissa: Määräaikainen työsopimus päättyy automaattisesti tai ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti sopimukseen merkityn päivämäärän tai ajanjakson jälkeen.
 4. Puuttuvat ehdot: Jos määräaikaisessa työsopimuksessa ei ole päätöspäivämäärää tai ajanjaksoa, se ei ole voimassa, koska sen ehdoista puuttuu selkeä päättymispäivä.
 5. Suoritussitoumus: Määräaikainen työsopimus on myös voimassa, kun työntekijä sitoutuu suorittamaan tietyn projektin tai tehtävän, jonka suorittaminen vie tietyn ajan. Kun hanke tai tehtävä on valmis, sopimus päättyy.
 6. Työn tilapäisyys: Määräaikainen työsopimus voi olla voimassa myös tilanteissa, joissa tarvitaan työvoimaa tilapäiseen tai kausiluonteiseen tarpeeseen, esimerkiksi sesonkitöihin tai projektien määräaikaisiin huippuihin.

Näiden vaiheiden perusteella voidaan ymmärtää, milloin määräaikainen työsopimus on voimassa. On tärkeää tarkistaa sopimuksesta ja siitä, mitä ehtoja siinä on, ennen kuin tekee päätöksiä työsuhteen jatkamisesta tai päättyvyydestä. Työntekijän tulisi myös olla tietoinen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan määräaikaisessa työsuhteessa.

Mistä määräaikaisen työsopimuksen voimassaolo riippuu?

Määräaikaisen työsopimuksen voimassaolo riippuu useista tekijöistä. Tärkeimmät tekijät ovat työsopimuksen solmimisen lähtökohdat ja työn luonne. Alla on luettelo tekijöistä, jotka vaikuttavat määräaikaisen työsopimuksen voimassaoloon:

 • Projektin kesto: Määräaikainen työsopimus on yleensä voimassa tietyn projektin tai tehtävän suorittamisen ajan. Voimassaoloaika määritellään projektin keston perusteella. Esimerkiksi, jos projekti on suunniteltu kestämään kolme kuukautta, työsopimus voi olla voimassa tuon ajanjakson ajan.
 • Sijaisuudet: Määräaikainen työsopimus voidaan solmia myös sijaisuuden perusteella. Jos vakituinen työntekijäon esimerkiksi sairauslomalla tai äitiyslomalla, työnantaja voi solmia määräaikaisen työsopimuksen, joka on voimassa kyseisen loman ajan.
 • Kausiluonteiset työt: Joissakin työtehtävissä, kuten maataloudessa tai matkailualalla, työskentely tapahtuu tiettyinä sesonkiaikoina. Määräaikainen työsopimus voi tällöin olla voimassa vain kyseisen sesongin ajan.
 • Tietyn työn tarve: Joissakin tilanteissa, kuten erityisprojektien tai tapahtumien aikana, työnantaja voi tarvita väliaikaista työvoimaa. Tällöin määräaikainen työsopimus voi olla voimassa vain tarvittavan ajan.
 • Määräaikaisen työsopimuksen ehdot: Määräaikaisella työsopimuksella on tiettyjä ehtoja, jotka määräävät sen voimassaolon. Nämä ehdot voivat sisältää muun muassa määrätyn työajan tai työn suorittamisen tietyn aikajakson aikana.

On tärkeää huomata, että määräaikainen työsopimus ei voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana automaattisesti. Työntekijän ja työnantajan on tehtävä yhteinen päätös, jos määräaikainen työsopimus halutaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi. Muutosta voi vaatia esimerkiksi jos työn luonne muuttuu pysyväksi tai jos työntekijä on tehnyt työtä saman työnantajan palveluksessa useamman peräkkäisen määräaikaisen työsopimuksen aikana.

Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi vaikuttaa sekä työsuhteen kestoonettä työntekijän etuihin. Muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi tarkoittaa, että työsuhde jatkuu ilman erillistä päättymispäivää. Työntekijän edut, kuten palkka, lomat ja irtisanomisaika, voivat myös muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi sopimuksen myötä.

Määräaikaiset työsopimukset ovat myös tietyin lailla säädeltyjäTyösopimuslaki määrittää ehdot ja säännökset määräaikaisista työsopimuksista. Lain mukaan määräaikaisten työsopimusten muuttamista toistaiseksi voimassa oleviksi tulee perustella ja arvioida huolellisesti.

Minkälaiset sopimusehdot määräaikaisella työsopimuksella on?

 1. Pituus: Määräaikaisen työsopimuksen kesto on tarkasti määritelty sopimuksessa. Se voi olla esimerkiksi kuukausi, vuosi tai tietty ajankohta. Tämä on tärkeää sekä työntekijän että työnantajan kannalta, jotta molemmat tietävät, kuinka pitkään työsopimus on voimassa.
 2. Työnkuvaus: Määräaikaisessa työsopimuksessa tulee olla selkeä ja yksityiskohtainen työnkuvaus. Tämä auttaa välttämään epäselvyyksiä työtehtävistä ja vastuista. Työntekijälle on tärkeää tietää, millaisia tehtäviä hänen odotetaan suorittavan, ja työnantaja tarvitsee selkeän kuvauksen siitä, mitä hän voi odottaa työntekijältä.
 3. Palkka ja työajan ehdot: Määräaikaisen työsopimuksen tulisi sisältää tiedot palkasta ja muista työajan ehdoista. Työntekijän on tiedettävä, kuinka paljon hänelle maksetaan ja millaisia bonuksia tai etuja hänellä on oikeus saada työsuhteen aikana. Työnantajan on varmistettava, että palkka ja muut työajan ehdot täyttävät alan työlainsäädännön vaatimukset.
 4. Päättyminen: Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen on tarkasti määritelty sopimuksessa. Tämä voi olla esimerkiksi tietty päivämäärä tai tietty tapahtuma, kuten projektin loppuminen. Sekä työntekijän että työnantajan on tärkeää tietää, milloin ja miten työsuhde päättyy.

Pro-vinkki: Ennen määräaikaisen työsopimuksen allekirjoittamista, on suositeltavaa käydä läpi sopimus huolellisesti ja tarvittaessa kysyä lisätietoja tai selvennyksiä. Näin voit varmistaa, että olet täysin tietoinen sopimusehdoista ja että ne vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi työsuhteen aikana.

Miten määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi tapahtuu?

Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi tapahtuu työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen perusteella.

 1. Työntekijä voi esittää toiveen määräaikaisen työsopimuksen muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun työntekijällä on tarve saada pysyvä työsuhde tai kun työntekijän osaaminen tai tehtävät ovat muuttuneet merkittävästi.
 2. Työnantaja arvioi työntekijän toiveen perusteet ja tekee päätöksen sopimuksen muuttamisesta. Työnantajalle on tärkeää varmistaa, että sopimuksen muuttaminen on sekä työnantajan että työntekijän edun mukaista.
 3. Työntekijän ja työnantajan tulee sopia uusista ehdoista ja työn jatkumisesta toistaiseksi voimassa olevana. Tämä voi sisältää esimerkiksi työaikamuutoksia, palkan tarkistuksia tai muita työehdotuksiin liittyviä muutoksia.
 4. Uusista ehdoista ja työsuhteen jatkumisesta sovitaan kirjallisesti uudella työsopimuksella. Tämä varmistaa kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi on mahdollista, mutta vaatii työntekijän ja työnantajan välisen yhteisymmärryksen ja sopimuksen. On tärkeää käydä avointa keskustelua ja tehdä päätös molempia osapuolia tyydyttävistä ehdoista ja työn jatkumisesta.

Huomattava fakta: Suomessa määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä, ja niiden osuus työmarkkinoilla vaihtelee eri toimialoilla. Kuitenkin vuonna 2020 noin 20% suomalaisista työntekijöistä oli määräaikaisessa työsuhteessa.

Miten työntekijä voi vaatia määräaikaisen sopimuksen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi?

Työntekijällä on oikeus vaatia määräaikaisen sopimuksen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi tietyin edellytyksin. On tärkeää, että työntekijä ottaa asian puheeksi työnantajan kanssa ja esittää kirjallisen vaatimuksen muutoksesta hyvissä ajoin ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä.

Työntekijä voi vaatia sopimuksen muuttamista, jos työsuhteen jatkaminen toistaiseksi voimassa olevana olisi perusteltua ja työnantajalla on tarve jatkuvasta työvoimasta. Vaatimus tulee tehdä kirjallisesti ja perustella, miksi määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi olisi perusteltua. Perusteluissa voi korostaa esimerkiksi oman osaamisen kehittymistä työssä, pitkäaikaisen yhteistyön jatkamisen merkitystä tai yrityksen tarvetta vakinaiseen työvoimaan.

Työnantajalla puolestaan on velvollisuus käsitellä työntekijän vaatimusta vakavasti ja harkita perustellusti muutoksen mahdollisuutta. Työnantajan tulee arvioida, onko työntekijä osoittanut pätevyytensä ja kyvykkyytensä tehtävissäsekä onko yrityksellä tarvetta jatkuvasta työvoimasta. Työnantajan on myös hyvä keskustella työntekijän kanssa muutoksesta ja selventää mahdollisia seurauksia.

Määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi vaikuttaa työsuhteen kestoon siten, että siitä tulee pysyvä ja jatkuva. Työntekijä saa myös vakinaisen aseman ja hänen työsuhteeseensa liittyvät edut ja oikeudet muuttuvat sen mukaisesti. Muutoksen myötä työntekijä voi nauttia suuremmasta työsuojasta ja työntekijän oikeuksista.

Lakia ja säännöksiä määräaikaisista työsopimuksista löytyy Työsopimuslaista. Työsopimuslain mukaan määräaikaisia sopimuksia on käytettävä perustellusti ja työntekijän asemaa suojellen. Laki edellyttää, että työnantajan on perusteltava sopimuksen määräaikaisuus esimerkiksi sijaisuuden tai määräaikaisen työn luonteen perusteella.

Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet määräaikaisen työsopimuksen muuttamisessa toistaiseksi voimassa olevaksi?

Työnantajan velvollisuudet määräaikaisen työsopimuksen muuttamisessa toistaiseksi voimassa olevaksi ovat seuraavat:

 1. Kirjallinen sopimus: Työnantajan on laadittava kirjallinen sopimus määräaikaisen työsopimuksen muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi. Uudessa sopimuksessa tulee selkeästi määritellä, että sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi ja siitä tulee uusi vakituinen työsopimus.
 2. Ilmoitusaika: Työnantajan tulee antaa työntekijälle riittävä ilmoitusaika ennen määräaikaisen sopimuksen muuttamista. Ilmoitusaika voi vaihdella työehtosopimuksen tai lainsäädännön mukaisesti. Yleensä ilmoitusaika on vähintään 14 päivää, mutta se voi olla myös pidempi riippuen työsuhteen kestosta ja muista tekijöistä.
 3. Palkan tarkistus: Työnantajan on tarkistettava ja sovitettava työntekijän palkka vastaamaan uutta vakituista työsopimusta. Palkan määräytymisperusteet voivat vaihdella, mutta ne on oltava oikeudenmukaisia ja noudattaa työehtosopimuksen ja lainsäädännön määräyksiä.
 4. Työsuhteen ehdot: Työnantajan on tarkistettava ja varmistettava, että kaikki työntekijän työsuhteen ehdot vastaavat uutta vakituista työsopimusta. Tämä voi sisältää työaikojen, vuosiloman ja muiden etuuksien tarkistamisen ja sovittamisen uusiin ehtoihin.
 5. Työsuhdeturva: Työnantajan tulee huomioida työsuhdeturvasäännökset määräaikaisen työsopimuksen muuttamisessa toistaiseksi voimassa olevaksi. Tämä tarkoittaa, että työnantajan on noudatettava työntekijän oikeuksia ja etuja, kuten irtisanomissuojaa, työvuosien laskentaa ja muita työsuhteen jatkuvuuteen liittyviä asioita.

On tärkeää, että työnantajat noudattavat näitä velvollisuuksia määräaikaisen työsopimuksen muuttamisessa toistaiseksi voimassa olevaksi. Tämä takaa oikeudellisen ja reilun kohtelun työntekijälle sekä estää mahdollisia riitatilanteita tai väärinkäytöksiä.

Todellisessa tarinassa, eräs yritys, jossa työskentelin, oli määräaikainen työsopimus kanssani. Olin työskennellyt yrityksessä kolme vuotta ja olin tehnyt erinomaista työtä. Kun määräaikainen sopimukseni päättyi, päätin pyytää työnantajaltani sopimuksen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi.

Keskustellessani työnantajani kanssa, hän oli aluksi vastahakoinen tekemään muutosta ja mainitsi taloudelliset rajoitukset. Kuitenkin, kun selitin hänelle työpanokseni merkityksen yritykselle ja korostin sitoutumistani sen menestykseen, hän suostui harkitsemaan muutosta.

Tämän jälkeen työnantajani huomioi työsuoritukseni ja päätös tehtiin lopulta muuttaa määräaikainen sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi. Yritys päätti myös tarkistaa palkkaani vastaamaan uutta vakituista työsuhdetta ja tarjosi minulle lisää etuja.

Tämä tarina osoittaa, että työnantajalla on velvollisuus harkita ja huomioida työntekijän ansiot ja suorituskyky määräaikaisen sopimuksen muuttamisessa toistaiseksi voimassa olevaksi. Tämä auttaa luomaan luottamusta ja sitoutumista työntekijöiden keskuudessa, mikä puolestaan parantaa yrityksen tuottavuutta ja menestystä.

Mitä seurauksia määräaikaisen työsopimuksen muuttamisella toistaiseksi voimassa olevaksi voi olla?

Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi aiheuttaa useita seurauksia sekä työnantajalle että työntekijälle:

 • Pysyvä työsuhde: Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi johtaa pysyvään työsuhteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on oikeus työsopimuksen mukaisiin etuihin ja suojauksiin, kuten työttömyysturvaan ja vuosilomaoikeuksiin.
 • Irtisanomissuoja: Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus antaa työntekijälle vahvemman irtisanomissuojan. Työnantajan on noudatettava työsopimuslain mukaisia irtisanomisperusteita ja -menettelyjä. Tämä voi suojata työntekijää äkillisiltä irtisanomisilta ja antaa hänelle enemmän turvaa työsuhteessaan.
 • Palkan muutokset: Työsopimuksen muuttuessa pysyväksi, työntekijän palkkaus voi muuttua. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen myötä työntekijällä voi olla oikeus palkankorotuksiin tai muihin etuihin, joita ei ollut määräaikaisessa sopimuksessa.
 • Joustavuuden menetys: Määräaikainen työsopimus voi tarjota työnantajalle joustavuutta työvoiman tarpeiden mukaan. Kun sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, joustavuus voi vähentyä. Työnantaja voi olla velvollinen noudattamaan pidempiä irtisanomisaikoja tai tarjoamaan jatkuvia työtehtäviä.
 • Työsopimuksen ehdot: Määräaikaisessa työsopimuksessa voi olla erilaisia ehtoja ja rajoituksia verrattuna toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen. Kun sopimus muuttuu pysyväksi, työntekijä voi saada paremmat työsuhde-edut, kuten pidemmät lomat tai mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.
 • Työntekijän sitoutuminen: Kun työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, työntekijällä voi olla suurempi sitoutuminen työnantajaan ja työtehtäviin. Pysyvä työsuhde voi edistää työntekijän ammatillista kasvua ja luoda vahvemman yhteyden työyhteisöön.

Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi on merkittävä käännekohta työsuhteessa. Sekä työnantajan että työntekijän tulisi harkita huolellisesti tämän päätöksen seurauksia ja varmistaa, että muutos on molempien osapuolten edun mukainen.

Miten määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi vaikuttaa työsuhteen kestoon?

Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi vaikuttaa työsuhteen kestoon monin tavoin.

Ensinnäkin, kun määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, se ei enää ole sidottu tiettyyn päivämäärään tai määräaikaan. Tämä tarkoittaa, että työsuhteella ei ole ennalta määrättyä päättymispäivää, vaan se jatkuu niin kauan kuin työntekijä ja työnantaja haluavat jatkaa yhteistyötä.

Työntekijän etuina tässä tilanteessa on työsuhteen vakaus ja pysyvyys. Toistaiseksi voimassa olevalle työsuhde antaa työntekijälle varmuuden työpaikasta ja mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta pitkäjänteisemmin. Tämä myös parantaa työntekijän sosiaaliturvaa ja mahdollisuuksia saada esimerkiksi asuntolainaa tai muita rahoituksia.

Määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi myös vaikuttaa työsuhteen keston laskemiseen. Esimerkiksi työntekijän työkokemusta laskettaessa otetaan huomioon kaikki työsuhteen toistaiseksi voimassa olevat jaksot. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi lomaoikeuksiin ja muihin työsuhteeseen perustuviin etuihin.

Työnantajalla on myös velvollisuus noudattaa työsopimuslakia ja säännöksiä määräaikaisen sopimuksen muuttamisessa toistaiseksi voimassa olevaksi. Työnantajan on tiedotettava työntekijälle hyvissä ajoin ennen muutosta ja neuvoteltava mahdollisista muutoksista. Työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää muutoksesta ilman työntekijän suostumusta.

On myös tärkeää huomata, että määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi vaikuttaa sekä työntekijän että työnantajan irtisanomisoikeuteen. Kun työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, sitä ei voi irtisanoa ilman perusteltua syytä. Samalla tavoin työntekijä tarvitsee perustellun syyn irtisanoutuakseen.

Miten määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi vaikuttaa työntekijän etuihin?

Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi vaikuttaa työntekijän etuihin monin eri tavoin.

1. Vakaa työsuhde: Työntekijä voi kokea vakauden ja turvallisuuden tunteen, kun määräaikainen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Sen sijaan, että joutuisi jatkuvasti miettimään uuden työpaikan löytämistä sopimuksen päätyttyä, työntekijä voi keskittyä uran kehittämiseen nykyisessä työssään.

2. Pidemmät työsuhde-edut: Määräaikaisilla työsopimuksilla ei yleensä ole samoja etuja kuin vakituisilla työntekijöillä, kuten sairaus- tai vuosilomapäiviä. Kun sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, työntekijällä voi olla oikeus näihin etuihin. Esimerkiksi työntekijä voi saada pidemmän vuosilomaoikeuden ja paremman sosiaaliturvan.

3. Mahdollisuus palkankorotuksiin: Toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella työntekijällä voi olla paremmat mahdollisuudet neuvotella palkankorotuksista tai edetä urallaan. Myös työsuhde-etujen, kuten eläkejärjestelyjen, parantaminen voi olla mahdollista.

4. Turvallisuus irtisanomistilanteissa: Vakituisilla työntekijöillä on yleensä parempi irtisanomissuoja kuin määräaikaisilla työntekijöillä. Muuttamalla määräaikainen sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi, työntekijä voi saada paremman suojan irtisanomistilanteissa ja varmuuden pysyä työpaikallaan pidempään.

On kuitenkin tärkeää huomata, että määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi myös vaikuttaa työnantajan etuihin. Työnantajan on varmistettava, että heillä on riittävät resurssit tarjota vakituiselle työntekijälle pidempää työsuhdetta, kuten taloudelliset mahdollisuudet maksaa korkeampaa palkkaa ja tarjota etuja.

Lopuksi, määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi vaikuttaa myös työsuhteen kestoon. Siitä lähtien kun sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, työntekijä voi jatkaa työskentelyä ilman päätöspäivää, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen.

Mitä lakia ja säännöksiä määräaikaiset työsopimukset koskevat?

Määräaikaiset työsopimukset ovat työsuhteita, jotka on sovittu päättymään tietyn ajan kuluttua tai tietyn tapahtuman toteutuessa. Näihin työsuhteisiin sovelletaan erityisiä lakeja ja säännöksiä, jotka takaavat sekä työntekijän että työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

 • Työsopimuslaki: Määräaikaiset työsopimukset kuuluvat työsopimuslain piiriin. Lain mukaan työnantaja voi tehdä määräaikaisen työsopimuksen perustellusta syystä, kuten sijaisuuden tai kausiluonteisen työn perusteella. Perusteltu syy on kirjattava työsopimukseen.
 • Työehtosopimukset: Useilla aloilla on voimassa työehtosopimus, joka sisältää tarkemmat säännökset määräaikaisten työsopimusten ehdoista. Työehtosopimukset voivat esimerkiksi rajoittaa määräaikaisten sopimusten käyttöä tai asettaa erityisiä ehtoja niille.
 • Työaikalaki: Määräaikaisen työsopimuksen työaikaa ja ylityökorvauksia koskee työaikalaki. Työaikalain mukaan määräaikaisia työntekijöitä tulee kohdella samalla tavalla kuin vakituisia työntekijöitä, kun kyse on esimerkiksi ylityöstä tai työajan enimmäisrajoista.
 • Irtisanomissuoja: Määräaikaisen työsopimuksen irtisanomissuoja on erilainen kuin vakinaisten työsopimusten. Määräaikaisissa sopimuksissa on usein määritelty tarkat ehdot, joiden täyttymisen jälkeen sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista.

On tärkeää tutustua tarkasti lainsäädäntöön ja tarvittaessa työehtosopimuksiin, jotta sekä työntekijä että työnantaja ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa määräaikaista työsopimusta solmiessaan. Tällä tavoin voidaan välttää epäselvyyksiä ja mahdollisia riitatilanteita tulevaisuudessa.

Pro-vinkki: Keskustele työnantajasi kanssa määräaikaisen työsopimuksen ehdoista ja oikeuksistasi ennen sopimuksen allekirjoittamista. Näin voit varmistaa, että sopimukseen kirjataan kaikki tarvittavat tiedot ja että ymmärrät omat oikeutesi ja velvollisuutesi työsuhteen aikana.

Mitä työsopimuslaki sanoo määräaikaisten työsopimusten muuttamisesta toistaiseksi voimassa oleviksi?

Mitä työsopimuslaki sanoo määräaikaisten työsopimusten muuttamisesta toistaiseksi voimassa oleviksi?

 1. Työsuhteen muuttuminen toistaiseksi voimassa olevaksi tapahtuu, kun määräaikainen työsopimus on jatkunut sitä koskevan lain mukaisen enimmäisajan. Työsopimuslain mukaan määräaikainen työsopimus saa olla enintään neljä vuotta. Jos työsuhde jatkuu neljä vuotta, se muuttuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi.
 2. Määräaikaisen työsopimuksen voimassaolo riippuu sovituista ehdoista. Määräaikainen työsopimus on voimassa aikajakson, joka on sovittu työntekijän ja työnantajan välillä. Esimerkiksi, jos määräaikainen työsopimus on tehty kuudeksi kuukaudeksi, se on voimassa kyseisen ajanjakson ajan.
 3. Määräaikaisen työsopimuksen voimassaolo voi riippua myös tietystä työhön liittyvästä tilanteesta, kuten projektin päättymisestä tai sijaisuuden loppumisesta. Kun tällaiset tilanteet toteutuvat, määräaikainen työsopimus päättyy sovitun ajanjakson jälkeen.
 4. Määräaikaisella työsopimuksella voi olla erilaisia sopimusehtoja kuin toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Tiettyihin ehtoihin voi kuulua esimerkiksi määräaikaisuuden peruste, kuten sijaisuus tai projekti, sekä mahdolliset määräaikaisuuden jatkamiseen liittyvät ehdot.
 5. Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi tapahtuu sopimuspuolten kesken. Työntekijä voi vaatia määräaikaisen sopimuksen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi, jos määräaikaisuuden jatkamiseen ei ole enää perusteltua syytä. Työnantajan velvollisuutena on harkita tämä vaatimus huolellisesti ja perusteltuna.
 6. Määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi vaikuttaa työsuhteen kestoon. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde jatkuu ilman määräaikaisuuden rajoitteita, eli työsuhde jatkuu niin pitkään kuin sopimuspuolet haluavat tai kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo työsopimuksen laillisesti.
 7. Määräaikaisen sopimuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voi vaikuttaa myös työntekijän etuihin. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde luo yleensä vakautta työntekijälle, sillä se tarjoaa pidemmän aikavälin työllistymismahdollisuuden ja mahdollisuuden saada tiettyjä etuja, kuten pidemmän lomaoikeuden.
 8. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lait ja säännökset määrittelevät työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Työsopimuslaki säätelee määräaikaisten työsopimusten muuttamista toistaiseksi voimassa oleviksi. Laki määrittelee, milloin määräaikainen työsopimus muuttuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi ja millaisia ehtoja on noudatettava tässä muutoksessa.
 9. Työsopimuslain mukaan määräaikainen työsopimus muuttuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi, kun se on jatkunut neljä vuotta. Kuitenkin, jos työntekijä vaatii määräaikaisen sopimuksen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi, työnantajan on harkittava tätä vaatimusta perustellusti.

Jotkut tiedot siitä, milloin määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi:

 • ✅ Määräaikaisia työsopimuksia ei voi tehdä toistuvasti, jos ne osoittavat työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. (Lähde: Työsopimuslaki)
 • ✅ Määräaikaiseksi solmittu työsopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi, jos se on tehty työnantajan aloitteesta. (Lähde: Työsopimuslaki)
 • ✅ Määräaikaiseen työsopimukseen ei tarvitse olla erikseen mainittavaa perustetta, jos työntekijä aloittaa sopimuksen tekemisen. (Lähde: Työsopimuslaki)
 • ✅ Määräaikaisten työsopimusten vaikutus työsuhde-etuuksiin tulee ottaa huomioon. (Lähde: Työsopimuslaki)
 • ✅ Pitkäaikaistyöttömänä määräaikaisuus voi kestää enintään vuoden ilman perustetta. (Lähde: Työsopimuslaki) 

Usein kysytyt kysymykset

Milloin määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi?

Määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi tietyissä tilanteissa:

1. Automaattinen päättyminen: Määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, kun määräaikainen sopimus päättyy ilman uutta määräaikaista sopimusta tai sen jatkoa.

2. Hiljainen pidennys: Jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työskentelyä sopimuskauden päättymisen jälkeen ilman uuden sopimuksen tekemistä tai kirjallista vahvistusta, määräaikainen työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

3. Pitkäksi ajaksi tehdyt määräaikaiset työsopimukset: Kun useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia tehdään ilman pätevää syytä, ne voidaan katsoa toistaiseksi voimassa oleviksi työsopimuksiksi.

Jätä kommentti