Milloin saa virkavapaata?

Virkavapaa on järjestely, jossa työntekijälle myönnetään lupa poissaoloon työstään tietyin ehdoin. Se eroaa lomasta siinä, että virkavapaalla työntekijä säilyttää palkkansa, mutta ei suorita työtehtäviään. Virkavapaata voidaan myöntää eri perusteilla, ja sen kesto vaihtelee tilanteen mukaan.

Virkavapaata myönnetään joko vakiintuneiden perusteiden tai erityisen syyn perusteella. Vakiintuneita perusteita koskeva virkavapaa kestää enintään 6 kuukautta. Erityisestä syystä myönnetty virkavapaa voi kestää enintään 12 kuukautta.

Virkavapaata haetaan hakemuksen avulla, johon tulee liittää tarvittavat asiakirjat. Hakemus käsitellään työnantajan toimesta, ja päätös virkavapaan myöntämisestä tehdään hakijan tilanteen pohjalta.

Virkavapaan myötä on tiettyjä ehtoja ja velvollisuuksia, jotka on otettava huomioon. Näihin voi kuulua rajoituksia tai velvollisuuksia poissaolon aikana. On tärkeää olla tietoinen näistä ennen virkavapaalle lähtemistä.

Ymmärtämällä virkavapaan käsitteen, myöntöperusteet, hakemisen prosessin sekä ehdot ja velvollisuudet, voi paremmin suunnitella ja hyödyntää virkavapaata omassa työelämässä.

Milloin saa virkavapaata?

Virkavapaata voi saada erilaisissa tilanteissa ja työympäristöissä. Alla on luettelo tilanteista, joissa voi olla mahdollista saada virkavapaata:

 1. Perhevapaat: Vanhempainrahakauden aikana vanhemmilla on mahdollisuus jäädä pois töistä hoitamaan lasta. Äitiysvapaaksi kutsuttua virkavapaata voi käyttää äitiyksen aikana ja isyysvapaaksi kutsuttua virkavapaata isyyden aikana. Vapaiden kesto voi vaihdella esimerkiksi 18 viikosta vuoteen.
 2. Hoitovapaat: Hoitovapaat voivat antaa oikeuden virkavapaaseen, jos läheinen sairastuu tai tarvitsee hoitoa. Näihin tilanteisiin voi kuulua esimerkiksi vakavan sairauden hoito tai hoivaaminen.
 3. Opintovapaat: Opintovapaat antavat mahdollisuuden virkavapaaseen, kun henkilö haluaa jatkaa opiskelujaan. Näitä vapaita voivat käyttää esimerkiksi työntekijät, jotka haluavat suorittaa lisäkoulutusta tai tutkintoja työnsä rinnalla.
 4. Työsuhteeseen liittyvä virkavapaa: Työsuhteeseen liittyvä virkavapaa voi olla mahdollinen tilanteissa, kuten organisaation fuusioissa tai yrityksen uudelleenjärjestelyissä. Tällöin voi olla tarvetta väliaikaiselle virkavapaalle työpaikan muutosten takia.

On tärkeää huomata, että virkavapaan saaminen edellyttää yleensä tiettyjen ehtojen täyttämistä. Näihin ehtoihin voi kuulua esimerkiksi tietyn työhistorian omaaminen tai ennalta sovittu ilmoitusaika virkavapaan tarpeesta.

Virkavapaan aikana useimmissa tapauksissa edelleen saa palkkaa, joskin se voi vaihdella esimerkiksi osa-aikaisen työn tekemisen tai etuusmaksujen muodossa.

Suomessa on olemassa myös lyhytaikaisia virkavapaita, joita kutsutaan pätkävapaiksi. Pätkävapaiden tarkoituksena on tarjota joustavuutta työn ja vapaa-ajan välillä sekä mahdollisuus lyhyempiin virkavapaisiin tarpeen mukaan.

Mikä on virkavapaa?

Virkavapaa on työntekijän oikeus poissaoloon työtehtävistä tietyn ajanjakson ajan. Ajanjakso voi olla lyhyt tai pitkä, riippuen työntekijän tarpeista ja työnantajan säännöistä. Virkavapaa voi olla palkatonta tai palkallista, ja sen myöntämiseen voi liittyä tiettyjä ehtoja.

Virkavapaa voi olla hyödyllinen työntekijälle monella tapaa. Se tarjoaa mahdollisuuden rentoutua ja ladata akkuja stressaavien työtehtävien jälkeen. Lisäksi virkavapaa voi auttaa parantamaan työntekijän jaksamista ja työmotivaatiota, mikä voi edistää työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

On tärkeää huomata, että virkavapaa ei aina ole automaattinen oikeus. Työntekijän on yleensä haettava virkavapaata ja esitettävä hyväksyttävä syy sen tarpeellisuudelle. Työnantajalla on myös oikeus myöntää tai evätä virkavapaa hakemuksesta riippuen.

Erilaisia virkavapaita voi olla tarjolla, kuten opintovapaaperhevapaa tai hoitovapaaOpintovapaa mahdollistaa työntekijälle mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja hankkia uusia taitoja esimerkiksi opiskelemalla. Perhevapaapuolestaan antaa vanhemmille mahdollisuuden viettää aikaa lapsen kanssa ja hoitaa perheeseen liittyviä asioita. Hoitovapaa on puolestaan tarkoitettu työntekijälle, joka hoitaa perheenjäsentä tai muuta läheistään.

Virkavapaa on tärkeä työntekijän oikeus, joka voi parantaa työntekijän hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Se tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja omien tarpeiden huomioimiseen. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että virkavapaanmyöntäminen riippuu työnantajan päätöksestä ja tarvittavista ehtoista.

Fact: Suomessa työntekijällä on oikeus saada virkavapaata, mutta sen myöntämiseen liittyy tiettyjä ehtoja ja rajoituksia.

Miten virkavapaa eroaa lomasta?

Virkavapaa ja loma ovat kaksi erilaista käsitettä, vaikka ne saattavatkin tarjota työntekijälle vapaa-aikaa. Molemmat tarjoavat tilaisuuden poistua työtehtävistä, mutta niillä on erilaiset tarkoitukset ja ehdot.

Virkavapaa on järjestely, jossa työntekijä voi saada palkallista tai palkatonta vapaata työstä tietyksi ajaksi. Tämä voi tapahtua erityisistä syistä, kuten opiskelua, perheenhoitoa tai muuta vastaavaa varten. Virkavapaa myönnetään yleensä työntekijän hakemuksesta ja sen myöntämisessä on tiettyjä ehtoja.

Loma puolestaan on vapaa-aikaa, joka annetaan työntekijälle hänen työsuhteen aikana. Tähän voi sisältyä vuosittainen loma, joka on yleensä määrätty tiettyjä päiviä vuodessa. Lomaa käytetään yleensä lepoon, rentoutumiseen ja uudistumiseen työn rasituksista. Lomat myönnetään yleensä työnantajan aloitteesta ja ne kuuluvat työntekijän oikeuksiin.

Virkavapaa eroaa lomasta siinä, että se ei ole automaattinen oikeus. Virkavapaa myönnetään harkinnan perusteella ja sen myöntämiseen voi liittyä tiukempia ehtoja. Loma taas on työntekijän oikeus, jota työnantaja on velvollinen tarjoamaan.

Miten virkavapaa eroaa lomasta? Virkavapaa on joustavampi ja tarjoaa mahdollisuuden vapaaseen työstä tiettyjen syiden perusteella. Se voi olla palkallista tai palkatonta riippuen tilanteesta. Loma taas on säännöllinen ja etukäteen määrätty vapaa-aika, joka kuuluu työntekijän oikeuksiin.

On tärkeää ymmärtää näiden kahden käsitteen erot, jotta voi suunnitella vapaa-aikaa ja ottaa ne huomioon työ- ja perhe-elämän tasapainon ylläpitämisessä. Joten, kun harkitset erityistä vapaa-aikaa työstä, harkitse tarvetta virkavapaalle tai lomalle ja miten ne sopivat henkilökohtaisiin tarpeisiisi.

Fakti: ”Suomessa työntekijällä on oikeus neljään viikkoon vuosittaiseen lomaan, joka tulee pitää työnantajan määräämänä aikana.”

Virkavapaan myöntöperusteet

Virkavapaan myöntöperusteet
– Lapsen hoito ja kasvatus
– Oma sairaus tai vamma
– Opiskelu- ja tutkimusvapaus
– Edustus- ja luottamustoimet
– Ammattitaidon kehittäminen

Virkavapaan myöntöperusteet vaihtelevat eri organisaatioissa ja työnantajien välillä. Jokaisella organisaatiolla voi olla omat säännöt ja käytännöt virkavapaasta. Lisäksi virkavapaan kesto voi olla määritelty tiettynä aikana tai se voi olla joustava.

Jotta voitaisiin varmistaa, että virkavapaan myöntöperusteet täyttyvät, on tärkeää tutustua oman organisaation sääntöihin ja ohjeisiin. Tämä auttaa selvittämään, onko sinulla oikeus tai mahdollisuus saada virkavapaa ja mitä sinun tulee tehdä sen hakemiseksi.

Jos harkitset virkavapaan käyttämistä, harkitse tarkkaan omia tarpeitasi, tavoitteitasi ja velvollisuuksiasi. Arvioi, miten virkavapaa voi edistää hyvinvointiasi tai ammattitaitoasi. Keskustele tarvittaessa esimiehesi tai HR-osaston kanssa saadaksesi lisätietoja ja ohjeita virkavapaan hakemiseen.

Kuinka kauan virkavapaata voi saada?

Kuinka kauan virkavapaata voi saada? Virkavapaat tarjoavat arvokasta joustavuutta työelämässä. Tässä osiossa tarkastelemme kuinka kauan virkavapaata voi saada eri tilanteissa. Tutustumme vakiintuneisiin perusteisiin ja erityisiin syihin, jotka vaikuttavat vapaan kestoon. Käymme läpi tietoja, tilastoja ja faktoja, jotta saat selkeän käsityksen siitä, kuinka kauan voit hyödyntää virkavapaita eri tilanteissa. Kuinka kauan virkavapaata voi saada? Virkavapaat tarjoavat arvokasta joustavuutta työelämässä. Tässä osiossa tarkastelemme kuinka kauan virkavapaata voi saada eri tilanteissa. Tutustumme vakiintuneisiin perusteisiin ja erityisiin syihin, jotka vaikuttavat vapaan kestoon. Käymme läpi tietoja, tilastoja ja faktoja, jotta saat selkeän käsityksen siitä, kuinka kauan voit hyödyntää virkavapaita eri tilanteissa.

1. Vakiintuneet perusteet

– työntekijälle voidaan myöntää virkavapaata tietyillä vakiintuneilla perusteilla. Näihin perusteisiin kuuluvat muun muassa:

Esimies tai viranomainen on myöntänyt vapaan kyseiseen perusteeseen liittyen
Virkavapaa on myönnetty samasta syystä aiemmin
Edellytykset virkavapaan myöntämiselle täyttyvät, kuten esimerkiksi perhevapaat tai sairauslomat
Virasto tai organisaatio noudattaa tiettyjä sääntöjä tai määräyksiä, jotka mahdollistavat virkavapaan myöntämisen tietyssä tilanteessa

2. Virkavapaata voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa työntekijällä on oikeus ylimääräiseen vapaaseen tai muuhun vastaavaan etuun. Esimerkiksi:

Työntekijällä on oikeus lakisääteiseen tai työehtosopimuksen mukaiseen virkavapaaseen
Työntekijällä on oikeus hoitaa läheisensä vakavaa sairautta
Työntekijän oma terveydentila vaatii virkavapaan myöntämistä

On tärkeää huomata, että virkavapaan myöntämisessä noudatetaan yleensä organisaation sisäisiä sääntöjä ja määräyksiä sekä soveltuvaa lainsäädäntöä. Joissain tapauksissa virkavapaan myöntämiseen voi liittyä myös tiettyjä edellytyksiä tai rajoituksia, kuten ennalta sovittu korvausaika tai tiettyjen työtehtävien hoitamisen loppuunsaattaminen ennen vapaan alkamista.

Vakiintuneet perusteet ovat tärkeitä, jotta virkavapaan myöntäminen tapahtuu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien työntekijöiden kesken. Tämä auttaa myös varmistamaan, että työntekijät voivat käyttää virkavapaitaan tarpeen mukaan ja että organisaation toiminta ei häiriinny liikaa vapaan myöntämisen vuoksi.

2. Erityisestä syystä

Erityisestä syystä työntekijä voi saada virkavapaata. Tämä tarkoittaa, että työntekijä voi saada virkavapaata, jos hänellä on erityisiä henkilökohtaisia syitä, jotka vaativat poissaoloa työstä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi vakava sairausperheenjäsenen vakava sairaus tai muut henkilökohtaiset syyt, jotka vaativat työntekijän läsnäoloa.

Virkavapaan myöntöperusteet voivat vaihdella työpaikoittain, ja päätöksen tekee yleensä työnantaja. Kuitenkin, useimmissa tapauksissa virkavapaan myöntämiseen tarvitaan lääkärintodistus tai muu luotettava dokumentaatio, joka osoittaa erityisen syyn tarpeen virkavapaalle. Tämä varmistaa, että virkavapaa myönnetään oikeutetusti ja reilusti.

Virkavapaan kesto voi myös vaihdella sen mukaan, mitä erityinen syy vaatii. Joissain tapauksissa virkavapaa voi olla lyhytaikainen, esimerkiksi muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Toisissa tapauksissa virkavapaa voi kestää pidempään, jopa useita kuukausia, jos esimerkiksi hoidetaan pitkäaikaista sairautta tai perheenjäsentä.

On tärkeää huomioida, että virkavapaa on työntekijän oikeus erityisistä syistä. Työnantajan tulee myöntää virkavapaa, kun työntekijällä on pätevät ja hyväksyttävät syyt poissaololle. Lisäksi työntekijän oletetaan noudattavan virkavapaan ehdot ja velvollisuudet, jotka voivat sisältää esimerkiksi ilmoituksen antamisen etukäteen ja paluusuunnitelman tekemisen.

Virkavapaan myöntäminen erityisestä syystä antaa työntekijälle mahdollisuuden hoitaa henkilökohtaisia asioita ilman, että hänen täytyy jättää työpaikka tai menettää palkkaa. Tämä voi auttaa luomaan tasapainoa työn ja henkilökohtaisen elämän välille. Työntekijän tulee kuitenkin olla rehellinen ja kohtuullinen pyytäessään virkavapaata erityisestä syystä, jotta järjestelyt työnantajan ja työyhteisön kannalta sujuvat asianmukaisesti.

Miten virkavapaa haetaan?

Miten virkavapaa haetaan?

Virkavapaan hakeminen on prosessi, joka vaatii tarkkaa toimintaa ja ajoitusta. Seuraavassa on kuvattu vaiheet, joita tulee seurata, kun haetaan virkavapaata:

1. Valmistelu: Ennen virkavapaan hakemista tulee selvittää organisaation virkavapaakäytännöt ja mahdolliset edellytykset. Tulee tutustua myös lainsäädäntöön, joka koskee virkavapaita, jotta tiedetään omat oikeudet ja velvollisuudet. Tulee myös tarkistaa mahdolliset työsopimuksen tai virkasuhteen ehdot, jotka voivat vaikuttaa hakuprosessiin.

2. Hakemuksen kirjoittaminen: Tulee kirjoittaa virkavapaahakemus aktiivisessa muodossa. Tulee kertoa selkeästi haluttu virkavapaan syy, kesto ja ajankohta. Tulee myös lisätä hakemukseen tiedot siitä, miten työtehtävät hoidetaan poissaolon aikana. Tulee olla selkeä ja ytimekäs hakemuksessa.

3. Hakemuksen toimittaminen: Tulee toimittaa hakemus esimiehelle tai siihen henkilöön, joka vastaa virkavapaiden käsittelystä organisaatiossa. Tulee varmistaa, että hakemus toimitetaan ajoissa ennen virkavapaan alkamista. Tulee myös tarkastaa, tarvitaanko hakemukselle muita liitteitä tai allekirjoituksia.

4. Käsittelyprosessi: Organisaatio käsittelee virkavapaahakemuksen ja tekee päätöksen sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tämä prosessi voi viedä aikaa, joten tulee varautua odottamaan päätöstä. Tulee olla kärsivällinen ja tarvittaessa kysyä tilannetta esimieheltä tai virkavapaan vastuuhenkilöltä.

5. Ilmoitus poissaolosta: Jos virkavapaasi myönnetään, tulee ilmoittaa siitä tarvittaville tahoille organisaatiossa. Tulee varmistaa, että kaikki oleelliset tiedot, kuten poissaolon kesto ja yhteystiedot, välitetään asianmukaisesti. Tulee myös pitää organisaatio ajan tasalla, jos virkavapaan aikatajut muuttuvat.

6. Virkavapaan noudattaminen: Kun virkavapaasi alkaa, tulee noudattaa sovittuja ehtoja ja velvoitteita. Tulee huolehtia työtehtävistä ennen poistumista ja varmistaa, että ne jätetään toimintakuntoon seuraajille. Tulee myös pysyä tietoisena organisaation mahdollisista yhteydenpitosäännöistä ja vaatimuksista.

On tärkeää muistaa, että virkavapaata on haettava hyvissä ajoin, jotta organisaatio voi valmistautua ja järjestää työt uudelleen poissaolon ajaksi. Noudattamalla virkavapaan hakemiseen liittyviä ohjeita ja toimimalla aktiivisesti, voi tehdä virkavapaaprosessista sujuvamman ja varmistaa tarvitseman virkavapaan myöntämisen.

Virkavapaan hakeminen voi olla monimutkainen prosessi, mutta noudattamalla ohjeita ja varmistamalla, että kaikki tarvittavat tiedot ovat hakemuksessa, voi hakea virkavapaata tehokkaasti ja saada tarvitseman virkavapaan myöntämisen.

Mitä tarvitaan virkavapaahakemuksessa?

Virkavapaata voi hakea tietyin edellytyksin, ja virkavapaahakemukseen tulee liittää tiettyjä asiakirjoja ja tietoja. Alla on luettelo tarvittavista tiedoista ja asiakirjoista:

 1. Virkavapaahakemus: Hakemus tulee kirjoittaa selkeällä ja yksityiskohtaisella tavalla. Hakemuksessa tulee mainita, miksi haet virkavapaata, milloin aiot pitää sen ja kuinka pitkän ajanjakson haluat virkavapaata.
 2. Perustelut: Hakemuksessa tulee perustella, miksi tarvitset virkavapaata. Voit mainita esimerkiksi henkilökohtaiset syyt, kuten perhesyistä johtuvat tarpeet tai opiskeluihin liittyvät syyt.
 3. Suunnitelma: Hakemuksessa tulee esittää suunnitelma virkavapaan aikana. Voit kertoa, miten aiot hyödyntää vapaa-aikaa ja mitä aiot tehdä sen aikana. Esimerkiksi, jos haluat matkustaa, mainitse mihin haluat matkustaa ja mitä haluat kokea matkan aikana.
 4. Työtehtävien järjestelyt: Hakemuksessa tulee mainita, miten aiot järjestää työtehtävät virkavapaan aikana. Voit esimerkiksi ehdottaa työntekijää, joka voi hoitaa tehtäviäsi tämän ajanjakson aikana.
 5. Liitteet: Hakemuksen tulee sisältää tarvittavat asiakirjat, kuten lääkärintodistus, joka osoittaa tarpeen virkavapaalle terveydellisistä syistä, tai muut dokumentit, jotka tukevat virkavapaan tarvetta.

On tärkeää täyttää virkavapaahakemus huolellisesti ja toimittaa se asianmukaisesti viranomaiselle, joka vastaa päätöksentekoprosessista. Muista noudattaa annettuja ohjeita ja antaa kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Tarina: Muistan, kun ystäväni haki virkavapaata työpaikaltaan. Hän teki huolellisesti virkavapaahakemuksen ja liitti siihen tarvittavat asiakirjat. Yksi perustelu, jonka hän mainitsi hakemuksessaan, oli perhesyyt, koska hän halusi viettää enemmän aikaa sairaan läheisensä kanssa. Lisäksi hän esitti selkeän suunnitelman virkavapaan aikana ja järjesti työtehtävät niin, että niitä hoitaa hänen kollegansa.

Hakemuksensa ansiosta ystäväni sai myönteisen päätöksen ja pääsi nauttimaan ansaitusta virkavapaastaan. Hän käytti vapaa-aikansa matkustamiseen ja rentoutumiseen ja palasi töihin täynnä uutta energiaa ja motivaatiota. Tämä kokemus osoitti hänelle, kuinka tärkeää on valmistella virkavapaahakemus huolellisesti ja antaa selkeät perustelut virkavapaan tarpeesta.

Virkavapaan ehdot ja velvollisuudet

Virkavapaan ehdot ja velvollisuudet liittyvät saamiseen ja myöntämiseen. Virkavapaan myöntämisessä on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja työnantajan ohjeita. Virkavapaan aikana on myös tiettyjä velvollisuuksia, joita on noudatettava.

Virkavapaan myöntämisen edellytykset voivat liittyä erilaisiin syihin, kuten opiskeluunperhevapaaseen tai terveydellisiin syihin. Virkavapaata voi hakea myös kansainvälisiin tehtäviin tai vapaaehtoistyöhön. Virkavapaalla säilyy yleensä työsuhde, mutta tehtävät voivat olla tilapäisesti täytettynä tai jäävät hoitamatta.

Virkavapaan kesto vaihtelee tilanteesta riippuen. Esimerkiksi opiskeluvapaan kesto voi olla määräaikainen ja kestää yhden lukuvuoden. Perhevapaan kesto voi vaihdella lapsen syntymän jälkeen.

Virkavapaan aikana työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle sijaisen tai tilapäisen hoitajan yhteystiedot ja olla yhteydessä työpaikkaan kiireellisissä tilanteissa. Työntekijän tulee myös noudattaa työnantajan antamia ehtoja ja ohjeita, kuten sovitun työajan ja palauttaa työnantajan omaisuus virkavapaan päättyessä.

Virkavapaan aikana työntekijän palkka voi vaihdella tilanteesta riippuen. Joissakin tapauksissa työntekijälle voidaan maksaa korvausta virkavapaan ajalta, kun taas toisissa tapauksissa palkka voi olla pienempi tai sitä ei makseta lainkaan.

Työntekijän on syytä selvittää tarkasti virkavapaan ehdot ja velvollisuudet omassa työpaikassaan ja tarvittaessa kysyä lisätietoja esimieheltä tai HR-osastolta. Näin työntekijä voi varmistaa, että hän täyttää kaikki virkavapaan edellytykset ja velvollisuudet oikein.

Mitä rajoituksia ja velvollisuuksia virkavapaallaoloon liittyy?

Päätoiminen virkavapaa ollessa on joitakin rajoituksia ja velvollisuuksia, jotka liittyvät työstä poissaoloon. Tässä on luettelo näistä rajoituksista ja velvollisuuksista:

1. Työvelvollisuudet:
Päätoimisella virkavapaalla ollessa tulee pidättäytyä tekemästä työhön liittyviä tehtäviä tai vastuuta. Ei tarvitse vastata työviesteihin tai osallistua kokouksiin.
2. Työajan rajoitukset:
Päätoimisella virkavapaalla ollessa ei saa työskennellä tai ansaita palkkaa missään muussa työssä. On käytettävä virkavapaa-aika kokonaan lepoon ja rentoutumiseen.
3. Työtehtäviin liittyvät rajoitukset:
Ei saa harjoittaa muita työtehtäviä tai ottaa vastaan honorariorientoituneita projekteja päätoimisen virkavapaan aikana.
4. Ilmoitusvelvollisuus:
Jos aikoo tehdä mitään lisääntyvää työtä tai ei voi täyttää virkavapaan ehtoja, on ilmoitettava siitä työnantajalle etukäteen.
5. Työhön palaaminen:
On velvollisuus palata työhön päätoimisen virkavapaan jälkeen, kun sovittu aika on päättynyt. Tulee olla valmis työskentelemään ja täyttämään kaikki työnantajan edellyttämät vaatimukset.
6. Vaitiolovelvollisuus:
Päätoimisella virkavapaa ollessa tulee noudattaa kaikkia työnantajan ja työpaikan vaitiolovelvollisuutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
On tärkeää ymmärtää nämä rajoitukset ja velvollisuudet ennen päätoimisen virkavapaan ottamista. Tämä auttaa suunnittelemaan ja järjestämään aikansa asianmukaisesti ja varmistamaan, että täyttää kaikki työpaikan vaatimukset.

Joitakin faktoja virkavapaasta:

 • ✅ Työnantaja ei ole pakotettu myöntämään palkatonta virkavapaata, mutta keskustelu aiheesta on suotavaa.
 • ✅ Virkavapaa voi olla hyvä vaihtoehto, kun kaipaat muutosta tai elämäntilanteesi muuttuu.
 • ✅ Joissakin tapauksissa virkavapaa voi olla käytössä pääsykokeisiin valmistautumiseen tai toisen työnantajan palveluksessa työskentelyyn.
 • ✅ Virkavapaan ajankohdan ja keston määrittää työnantaja, mutta työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti.
 • ✅ Virkavapaan ajalta ei saa palkkaa, joten on tärkeää suunnitella, miten rahoittaa elämisen kulut tuona aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin saa virkavapaata?

Virkavapaata voi saada erilaisissa tilanteissa, kuten välivuoden pitämiseen, pääsykokeisiin valmistautumiseen tai puolison ulkomaan komennuksen ajaksi. Palkaton vapaa on aina sopimusasia työnantajan kanssa, eikä työnantajan tarvitse myöntää sitä. Kuitenkin, jos toiselle työntekijälle myönnetään virkavapaa samassa tilanteessa, myös toisen työntekijän tulee saada palkatonta vapaata. Työnantajan tulee käsitellä kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti.

Miten vapaan ajankohta määritellään?

Vapaan ajankohdan ja keston määrittely on työnantajan päätös. Työnantaja voi asettaa ehtoja virkavapaalle, kuten vaatimuksen vapaaksi hakemisesta koko viikoksi eikä vain yksittäisille päiville. Työsuhde-edut eivät automaattisesti ole käytettävissä virkavapaan aikana, mutta niistä voi keskustella työnantajan kanssa ja sopia erikseen ennen vapaan alkamista.

Tuleeko virkavapaasta tehdä kirjallinen sopimus?

Kyllä, virkavapaasta kannattaa aina sopia kirjallisesti ja kirjata sopimukseen mahdollisimman tarkasti vapaaseen, sen pitämiseen ja päättymiseen liittyvät ehdot. Kirjallinen sopimus auttaa varmistamaan, että molemmat osapuolet ymmärtävät ja noudattavat sovittuja ehtoja.

Voiko virkavapaan aikana tehdä toista työtä?

Virkavapaan aikana ei saa tehdä työtä työnantajan kilpailijalle tai harjoittaa kilpailevaa yritystoimintaa ilman erillistä sopimusta. Jotkut ottavat kuitenkin virkavapaata tehdäkseen toista työtä, jolloin palkka tulee toiselta työnantajalta. Kilpailevan toiminnan kielto ja lojaliteettivelvoite ovat voimassa virkavapaan aikana, joten on tärkeää keskustella työnantajan kanssa mahdollisista poikkeuksista tai lisäehtojen sopimisesta.

Onko virkavapaa kaikille työntekijöille pakollinen?

Ei, virkavapaa ei ole lakisääteinen vapaa, joten työnantajan ei ole pakko myöntää sitä työntekijöilleen. Työnantajan päätös virkavapaasta voi perustua esimerkiksi talon yleiseen tapaan tai työnantajan harkintaan. Työnantajan tulee kuitenkin kohdella työntekijöitä tasapuolisesti virkavapaan myöntämisessä, ja poikkeaminen valitusta linjasta on mahdollista vain painavasta syystä.

Miten rahoitan elämisen kulut virkavapaan aikana?

Virkavapaan aikana ei saa palkkaa, joten on tärkeää miettiä etukäteen, miten rahoittaa elämisen kulut. Ennen virkavapaalle jäämistä täytyy harkita säästämistä ja toimeentuloa vapaan ajalle. Säästöjen sijoittaminen voi tuoda paremman tuoton. Jotkut ottavat myös virkavapaan tehdäkseen toista työtä, jolloin palkka tulee toiselta työnantajalta.

Jätä kommentti