Millainen on passiivinen ihminen?

Millainen on passiivinen ihminen? Passiivisuus on käytösmalli, jossa yksilö välttelee vastuun ottamista, ilmaisemista sekä oman mielipiteen tai tarpeiden esiin tuomista. Passiiviselle henkilölle on ominaista taipumus olla yhteydessä muihin ihmisiin alisteisella tai alistuvalla tavalla. Jatkuva passiivinen käyttäytyminen voi aiheuttaa ongelmia yksilön hyvinvoinnille ja ihmissuhteille. Pelko epäonnistumisesta, matala itsetunto ja roolimalli passiivisesta käytöksestä voivat aiheuttaa passiivisuutta. Passiivisuus ilmenee vaikeutena sanoa ”ei”, konfliktien välttämisenä sekä odotuksena toisten toimivan. Passiivisuus voi aiheuttaa ongelmia kommunikoinnissa, itsensä toteuttamisessa ja ihmissuhteiden luomisessa. Passiivisen käyttäytymisen välttämiseksi on tärkeää kehittää luottamusta itseensä, harjoitella assertiivista kommunikaatiota ja etsiä tukea sekä roolimalleja. Passiivinen henkilö voi tehdä muutoksia oppimalla asettamaan rajat, osallistumalla aktiivisemmin ja tarttumalla uusiin mahdollisuuksiin.

Millainen on passiivinen ihminen?

Passiivinen ihminen on henkilö, joka välttää vastuun ottamista ja tekee harvoin aloitteita. Tällainen ihminen voi olla hiljainen ja taipuvainen hyväksymään muiden päätökset.

Passiiviset ihmiset välttelevät usein konflikteja ja mieluummin välttävät päätösten tekemistä. Heidän on vaikea ilmaista mielipiteitään ja tarpeitaan. Tällaisia ihmisiä voivat joskus hyväksikäyttää tai unohtaa muiden tarpeiden kustannuksella.

Passiivisilla ihmisillä voi olla myös itsetunto-ongelmia tai he saattavat pelätä epäonnistumista. Heillä on usein vaikeuksia asettaa rajoja ja sanoa ei. He luottavat usein muiden ihmisten ratkaisuihin ja toivovat, että joku muu tekee päätökset heidän puolestaan.

Passiiviset ihmiset voivat myös pelätä arvostelua ja hylkäämistä, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan kasvaa ja kehittyä. He ovat usein tyytymättömiä omassa elämässään, mutta eivät tee muutoksia tilanteen parantamiseksi.

Passiivisen ihmisen kohdalla on tärkeää kannustaa heitä ottamaan vastuuta ja ilmaisemaan itseään. Heidän pitäisi uskaltaa sanoa mielipiteensä ääneen ja ottaa osaa päätöksentekoon. Tämä auttaa heitä kasvattamaan itseluottamustaan ja tulemaan aktiivisemmaksi.

On myös tärkeää ymmärtää, että passiivinen käyttäytyminen ei ole synonyymi heikkoudelle tai huonolle luonteenpiirteelle. Joillakin ihmisillä on luontainen taipumus olla passiivisia, mutta he voivat oppia uusia taitoja ja muuttaa käyttäytymistään.

Lopuksi, on tärkeää tukea passiivisia ihmisiä heidän prosessissaan ja kannustaa heitä ilmaisemaan itseään. Heidän pitäisi oppia luottamaan omiin kykyihinsä ja uskoa, että he voivat tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta omasta elämästään.

Mitä tarkoittaa passiivinen ihminen?

Passiivisella ihmisellä on taipumus vältellä vastuuta ja jättää päätökset ja tehtävät muiden vastuulle. He eivät yleensä ota aloitetta tai ilmaise omia mielipiteitään aktiivisesti. Passiiviset ihmiset ovat usein epävarmoja omasta osaamisestaan ja pelkäävät virheitä tai konflikteja. Heidän käytöksensä voi vaikuttaa mukavuudenhaluiselta, mutta se voi myös estää heitä saavuttamasta tavoitteitaan ja vaikuttaa negatiivisesti heidän ihmissuhteisiinsa.

On tärkeää erottaa passiivinen käyttäytyminen muista käyttäytymismalleista, kuten aggressiivisesta tai assertiivisesta käyttäytymisestä. Passiivisella ihmisellä on taipumus antaa muiden ihmisten määrätä, kun taas aggressiivinen ihminen saattaa pyrkiä määräämään muut tahollaan. Assertiivinen ihminen puolestaan ilmaisee omat tarpeensa ja mielipiteensä samalla kunnioittaen muita.

Passiivisen käyttäytymisen tunnusmerkkejä voivat olla esimerkiksi toisten ihmisten vältteleminen, vaikeus sanoa ei, pelko omien tarpeiden ilmaisemisesta ja jatkuvasti muiden miellyttäminen. Passiivinen käyttäytyminen voi johtua alhaisesta itsetunnosta, menneistä negatiivisista kokemuksista tai ympäristön paineesta.

Passiivinen käyttäytyminen voi vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämään. Se voi johtaa siihen, että passiivinen ihminen ei saavuta omia tavoitteitaan, jää huomaamatta työpaikalla tai joutuu epäoikeudenmukaiseen kohteluun ihmissuhteissa. Lisäksi passiivinen käyttäytyminen voi aiheuttaa stressiä ja ahdistusta, kun tunne omasta voimattomuudesta jatkuu.

On kuitenkin mahdollista muuttaa passiivista käyttäytymistä aktiivisempaan suuntaan. Tämä voi vaatia itsensä tuntemista, omien tarpeiden ja tavoitteiden tunnistamista sekä kommunikaatiotaitojen kehittämistä. Terapia tai tuki ryhmässä voi auttaa passiivisia ihmisiä kasvamaan ja rohkaistumaan ilmaisemaan itseään.

Mikä aiheuttaa passiivisuutta?

Tässä osiossa keskitymme passiivisuuden syihin, erityisesti siihen, mikä aiheuttaa passiivisuutta. Miksi jotkut ihmiset ovat taipuvaisia olemaan passiivisia? Tarkastelemme tätä aihetta eri näkökulmista, kuten pelkoon epäonnistumisesta, matalaan itsetuntoon sekä passiivisen käytöksen roolimalleihin. Tämä auttaa meitä ymmärtämään passiivisuuden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja niiden seurauksia.

Pelko epäonnistumisesta

Pelko epäonnistumisesta voi olla yksi keskeisimmistä syistä passiivisuudelle. Monet passiiviset ihmiset välttelevät tilanteita, joissa he voivat epäonnistua tai tehdä virheitä. Tämä johtuu usein siitä, että he pelkäävät muiden arvostelua tai hylkäämistä epäonnistumisen seurauksena.

Pelosta epäonnistumisesta johtuva passiivisuus voi ilmetä monin eri tavoin. Tässä muutamia esimerkkejä:

1. Vaikeus ottaa riskejä: Pelko epäonnistumisesta voi estää passiivista ihmistä ottamasta riskejä tai tarttumasta uusiin mahdollisuuksiin. He pysyvät mieluummin tutussa ja turvallisessa, vaikka se estää heitä kehittymästä tai saavuttamasta tavoitteitaan.

2. Epävarmuus päätöksenteossa: Passiiviset ihmiset voivat olla epävarmoja tekemään päätöksiä, koska he pelkäävät tekevänsä virheen. He saattavat lykätä päätöksentekoa tai jopa antaa muiden päättää puolestaan, jotta välttäisivät vastuun ja mahdollisen epäonnistumisen.

3. Itsensä aliarvioiminen: Pelko epäonnistumisesta voi johtaa myös matalaan itsetuntoon. Passiiviset ihmiset saattavat ajatella, etteivät he kykene saavuttamaan haluamiaan asioita tai että he eivät ole tarpeeksi hyviä. Tämä voi johtaa passiiviseen käytökseen ja välttelyn kohteisiin tilanteisiin, joissa heidän pitäisi astua esiin.

Pelosta epäonnistumisesta voiva aiheuttaa monia ongelmia passiiviselle ihmiselle. Se voi rajoittaa heidän elämäänsä ja estää heitä saavuttamasta tavoitteitaan. Se voi myös johtaa stressiin, ahdistukseen ja muiden psykologisten ongelmien kehittymiseen.

Onneksi pelkoa epäonnistumisesta voidaan käsitellä ja vähentää. Tärkeää on kehittää luottamusta itseen ja omiin kykyihin. Harjoittelemalla assertiivista kommunikaatiota ja asettamalla rajat voi auttaa passiivista ihmistä tuntemaan olonsa itsevarmemmaksi ja valmiimmaksi toimimaan aktiivisemmin. Myös tuki ja roolimallit voivat olla avuksi.

Pelosta epäonnistumisesta kärsivä passiivinen ihminen voi tehdä muutoksia elämässään. Hän voi oppia asettamaan rajat ja puolustamaan omia tarpeitaan. Hän voi osallistua aktiivisemmin eri tilanteisiin ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Tämä voi vaatia rohkeutta ja työtä, mutta se voi myös johtaa parempaan itsetuntoon, itsetuntemukseen ja elämän laadun parantumiseen.

Matala itsetunto

Hyvinvointi ja ihmissuhteet voivat vaikuttaa vahvasti henkilön itsetuntoon. Matala itsetunto voi ilmetä eri tavoin ja aiheuttaa useita ongelmia. On tärkeää ymmärtää, mitä matala itsetunto tarkoittaa ja miten sitä voidaan käsitellä.

Matala itsetunto voi johtua monista eri tekijöistä, kuten kielteisistä kokemuksista tai huonoista suhteista lapsuudessa. Matala itsetunto voi myös olla seurausta jatkuvasta itsekritiikistä ja negatiivisesta ajattelusta itsestä. On tärkeää huomata, että matala itsetunto ei ole pysyvä tila, vaan sitä voidaan työstää ja parantaa.

Matala itsetunto voi vaikuttaa ihmisen käytökseen monin eri tavoin. Henkilö, jolla on matala itsetunto, saattaa vältellä haastavia tilanteita tai konflikteja. Hän voi myös olla varovainen ilmaisemaan omia tarpeitaan ja mielipiteitään, ja odottaa toisten toimivan hänen puolestaan. Matala itsetunto voi myös aiheuttaa pelkoa epäonnistumisesta ja estää henkilöä tarttumasta uusiin mahdollisuuksiin.

Matala itsetunto voi aiheuttaa monia ongelmia henkilön elämässä. Se voi vaikuttaa negatiivisesti ihmissuhteisiin, työtehoon ja hyvinvointiin. Henkilö, jolla on matala itsetunto, saattaa tuntea itsensä arvottomaksi ja epäonnistujaksi, mikä voi johtaa masennukseen tai ahdistukseen.

Matalan itsetunnon käsittelemiseksi on tärkeää kehittää luottamusta itseensä. Henkilön tulisi tunnistaa omat vahvuutensa ja saavutuksensa. Harjoittelemalla assertiivista kommunikaatiota ja asettamalla omia rajojaan, henkilö voi oppia ilmaisemaan itseään ja puolustamaan omia tarpeitaan. On myös hyödyllistä etsiä tukea ja roolimalleja, jotka voivat auttaa vahvistamaan itsetuntoa.

Matalasta itsetunnosta kärsivä henkilö voi tehdä monia muutoksia elämässään. Hän voi oppia asettamaan omat rajansa ja päättää, mikä on hänelle hyväksi. Osallistuminen aktiivisemmin eri tilanteisiin ja tarttuminen uusiin mahdollisuuksiin voi auttaa vahvistamaan itsetuntoa ja luottamusta itseensä.

On tärkeää muistaa, että matala itsetunto ei määritä henkilön arvoa. Jokaisella on oikeus tuntea itsensä arvokkaaksi ja rakastetuksi. Työskennellessään matalan itsetunnon kanssa henkilö voi saavuttaa paremman itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin.

Matala itsetunto on yleinen ongelma, mutta se ei ole lopullinen kohtalo. On mahdollista työskennellä sen parantamiseksi ja oppia arvostamaan itseään.

Roolimalli passiivisesta käytöksestä

Roolimalli passiivisesta käytöksestä voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten yksilö itse käyttäytyy. Tässä on lista asioista, jotka liittyvät roolimalliin passiivisesta käytöksestä:

 • Roolimalli passiivisesta käytöksestä voi vahvistaa ajatusta siitä, että kyseinen käytös on hyväksyttävää ja normaalia.
 • Se voi vähentää motivaatiota pyrkiä aktiivisempaan tai assertiivisempaan käytökseen.
 • Roolimallin käytöksen näkeminen toistuvasti voi opettaa yksilölle passiivisen käytöksen tapoja ja strategioita.
 • Kun yksilö näkee roolimallin välttelevän konflikteja tai sanojen ”ei” sanomista, hän voi oppia samanlaisia käyttäytymismalleja.
 • Roolimallin käytös voi välittää viestin siitä, että oma mielipide, tarpeet ja tunteet eivät ole tärkeitä tai merkityksellisiä.
 • Passiivisen roolimallin jatkuvassa seurassa ollessa, yksilö voi alkaa odottaa, että muut ihmiset hoitavat asioita tai tekevät päätökset hänen puolestaan.
 • Roolimalli passiivisesta käytöksestä voi myös vaikuttaa yksilön itsetuntoon ja luottamukseen omiin kykyihinsä.

On tärkeää tiedostaa, että roolimalli passiivisesta käytöksestä ei määrittele yksilön toimintaa lopullisesti. Muutoksia voi tapahtua ja käytöstä voi kehittää. Itsetunnon ja assertiivisen kommunikaation harjoittelu voi auttaa yksilöä rikkomaan passiivisen roolimallin luomat rajoitukset. Tukea ja roolimalleja voi myös etsiä ympäröivästä yhteisöstä, kuten ryhdistä, jossa vallitsee aktiivisempi ja itsevarmempi käytös.

Oppimalla asettamaan omia rajoja, osallistumaan aktiivisemmin ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin, passiivinen ihminen voi tehdä merkittäviä muutoksia elämässään. Nämä muutokset voivat johtaa itsetunnon kasvuun, vahvempaan luottamukseen itseen ja parempaan kykyyn ilmaista omia tarpeita ja mielipiteitä. Vaikka roolimalli passiivisesta käytöksestä voi vaikuttaa yksilön käytökseen, on aina mahdollisuus valita aktiivisempi ja itsenäisempi lähestymistapa elämään.

Miten passiivisuus ilmenee?

Kuinka passiivisuus ilmenee? Passiivisuus ilmenee monin eri tavoin. Se voi ilmetä vaikeutena sanoa ”ei”, tarpeena välttää konflikteja tai odotuksena muiden toimivan. Tässä osiossa tutkimme syvällisemmin näitä ilmenemismuotoja ja niiden vaikutuksia ihmiseen. Pääset tutustumaan siihen, miten passiivisuus voi vaikuttaa vuorovaikutukseen ja omiin tarpeisiin, ja miten mahdollisesti voi kehittää aktiivisempaa suhtautumista elämään.

Vaikeus sanoa ”Ei”

Vaikeus sanoa ”ei” on yleinen ongelma passiivisille ihmisille. Tämä johtuu usein halusta miellyttää muita ja pelosta aiheuttaa konflikteja. Passiiviset ihmiset voivat tuntea painetta suostua pyyntöihin ja olla vaikea ilmaista omia tarpeitaan. Tämä voi aiheuttaa monia haasteita heidän elämässään.

Vaikeus sanoa ”ei” voi johtaa siihen, että passiiviset ihmiset ottavat liikaa vastuuta ja kuormittavat itseään liikaa. He saattavat suostua tekemään asioita, joita he eivät halua tehdä, mikä voi johtaa stressiin ja uupumukseen. Lisäksi heidän omat tarpeet ja toiveet voivat jäädä huomiotta.

On tärkeää oppia sanomaan ”ei” ja asettamaan omat rajat terveellisellä tavalla. Tämä auttaa passiivisia ihmisiä suojelemaan omaa hyvinvointiaan ja osoittamaan, että heidän tarpeensa ovat tärkeitä.

 • Ole selkeä: Kun sanot ”ei”, ole selkeä ja suora. Vältä epäröintiä tai epäjohdonmukaisuutta, koska se voi johtaa väärinkäsityksiin.
 • Harjoittele etukäteen: Jos tiedät, että joudut sanomaan ”ei” tiettyyn tilanteeseen, harjoittele etukäteen miten ilmaiset itsesi. Näin voit olla valmistautunut ja varmempi.
 • Tarjoa vaihtoehtoja: Jos et voi täyttää pyyntöä, tarjoa mahdollisia vaihtoehtoja tai ehdotuksia, jotka voisivat sopia paremmin sinulle.
 • Tunnista omat tarpeesi: Tiedosta omat tunteesi ja tarpeesi. Tunne oikeutesi sanoa ”ei”, kun se on tarpeen, ja älä tunne syyllisyyttä siitä.
 • Harjoittele itseluottamusta: Kehitä itseluottamustasi ja itsesi arvostamista. Huomaa, että sinulla on oikeus sanoa ”ei” ja että tarpeesi ovat yhtä tärkeitä kuin muiden.

Oppimalla sanomaan ”ei” ja asettamaan omat rajat, passiiviset ihmiset voivat vähentää stressiä ja parantaa elämänlaatuaan. He voivat oppia olemaan itselleen armollisia ja priorisoimaan omia tarpeitaan. Harjoittelu ja itsetutkiskelu voivat auttaa passiivisia ihmisiä kehittymään ja saamaan enemmän hallintaa omaan elämäänsä.

Välttäminen konflikteja

Välttäminen konflikteja voi olla passiivisen ihmisen tavaramerkki. Konfliktit voivat tuntua pelottavilta tai epämukavilta, joten passiivinen ihminen pyrkii usein välttämään niitä. Tässä on joitain esimerkkejä, miten välttäminen konflikteja ilmenee:

 • Pelko oman mielipiteen ilmaisemisesta: Passiivinen ihminen saattaa olla haluton ilmaisemaan omia ajatuksiaan tai mielipiteitään, erityisesti silloin kun ne eroavat muiden mielipiteistä. Tällöin he saattavat ennemmin hiljentyä kuin ottaa kantaa.
 • Epätasapaino omien tarpeiden ja muiden tarpeiden välillä: Passiiviset ihmiset asettavat yleensä muiden tarpeet etusijalle omien tarpeidensa kustannuksella. He eivät halua aiheuttaa konflikteja tai vaivata muita omilla tarpeillaan.
 • Konfliktien välttäminen hinnalla millä hyvänsä: Passiiviset ihmiset voivat jopa tehdä asioita tai hyväksyä tilanteita, jotka eivät vastaa heidän omia tarpeitaan tai toiveitaan, jotta he voivat välttää konflikteja muiden kanssa.
 • Vaikeus asettaa omia rajoja: Passiiviset ihmiset voivat olla vaikeuksissa asettaessaan rajoja omille tarpeilleen ja toiveilleen. He eivät halua aiheuttaa konflikteja tai saada muilta ihmisiltä negatiivista palautetta.

Välttäminen konflikteja voi aiheuttaa useita ongelmia passiiviselle ihmiselle:

 • Omien tarpeiden laiminlyönti: Kun passiivinen ihminen jatkuvasti välttää konflikteja ja asettaa muiden tarpeet omiensa edelle, he saattavat tuntea olonsa jatkuvasti uupuneeksi ja tukahdutetuksi. He eivät saa täyttää omia tarpeitaan ja toiveitaan.
 • Matala itsetunto: Välttäminen konflikteja voi johtaa matalaan itsetuntoon, koska passiivinen ihminen ei uskalla tai halua puolustaa itseään tai ilmaista omia mielipiteitään. He voivat tuntea, että heidän tarpeensa eivät ole tärkeitä.
 • Pysyminen epäterveissä suhteissa: Passiiviset ihmiset voivat jäädä epäterveisiin suhteisiin, joissa heitä hyväksikäytetään tai heidän tarpeitaan ei kunnioiteta. He pelkäävät konflikteja ja siksi eivät kykene asettamaan rajoja tai puolustamaan itseään.

Jotta välttävä konflikteja voitaisiin välttää, passiivisen ihmisen tulisi:

 • Kehittää luottamusta itseensä: Passiivisten ihmisten tulisi työstää itsetuntoaan ja uskoa omien ajatustensa ja tunteidensa merkityksellisyyteen.
 • Harjoitella assertiivista kommunikaatiota: Assertiivinen kommunikaatio auttaa passiivista ihmistä ilmaisemaan omia tarpeitaan ja ajatuksiaan selkeästi ja kunnioittavasti.
 • Etsiä tukea ja roolimalleja: Passiiviset ihmiset voivat hyötyä tukiryhmistä tai terapiasta, jotka auttavat heitä käsittelemään konflikteihin liittyviä pelkojaan ja auttavat heitä oppimaan uusia tapoja ilmaista itseään.

Passiiviset ihmiset voivat tehdä monia muutoksia käyttäytymisessään:

 • Oppia asettamaan rajoja: Heidän tulisi oppia sanomaan ”ei” ja asettamaan terveitä rajoja muiden ihmisten kohtelemiseen.
 • Osallistua aktiivisemmin: Passiivisten ihmisten tulisi ottaa aktiivisempi rooli eri tilanteissa ja osallistua keskusteluihin, päätöksentekoon ja toimintaan.
 • Tarttua uusiin mahdollisuuksiin: Passiiviset ihmiset voivat tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, jotka auttavat heitä kasvamaan ja kehittymään itsenäisemmiksi ja rohkeammiksi.

Odotetaan toisten toimivan

Passiivinen ihminen odottaa toisten toimivan. Passiivinen ihminen saattaa usein odottaa, että muut ottavat vastuun tai tekevät päätökset hänen puolestaan. Tämä voi johtua epävarmuudesta tai pelosta, mutta se voi myös olla osa passiivista käytöstä. Alla on lueteltu joitain tapoja, joilla passiivisuus voi ilmetä:

 1. Odotetaan, että joku muu ottaa ohjat: Passiivinen henkilö voi odottaa, että joku muu toimii aloitteellisesti ja tekee päätökset. Hän voi esimerkiksi odottaa, että joku muu ehdottaa paikkaa lounaalle tai päättää, mitä elokuvaa katsotaan.
 2. Luotetaan liikaa muihin: Passiivinen henkilö voi luottaa liikaa muiden ihmisten kykyihin ja odottaa, että he hoitavat asiat hänen puolestaan. Hän ei halua ottaa vastuuta tai tehdä päätöksiä itse.
 3. Epävarmuus omista tarpeista ja mielipiteistä: Passiivinen henkilö voi olla epävarma omista tarpeistaan ja mielipiteistään. Hän voi olla huolissaan siitä, että hänen tarpeidensa tai mielipiteidensä ilmaiseminen aiheuttaa konflikteja tai hylätyksi tulemista.

Kaikki nämä tavat ilmentävät passiivista käytöstä, jossa henkilö ei ota aktiivista roolia omassa elämässään. Tämä voi johtaa siihen, että hän ei saavuta omia tavoitteitaan ja jää taka-alalle muiden päätösten ja toimien varjoon.

Todellisuudessa passiivisuudesta voi olla haittaa sekä henkilölle itselleen että hänen ihmissuhteilleen. Henkilö voi tuntea olonsa merkityksettömäksi ja riippuvaiseksi muista. Se voi myös aiheuttaa turhautumista muissa, jotka saattavat odottaa, että passiivinen henkilö ottaa enemmän vastuuta ja osallistuu aktiivisemmin.

Minulla oli vaihe elämässäni, jolloin odotin muiden toimivan puolestani. Olin aina joku, joka istui hiljaa kokouksissa ja keskusteluissa odottaen, että joku muu ottaisi puheenvuoron tai tekisi päätökset. Huomasin kuitenkin, että tämä passiivinen käytös esti minua saavuttamasta omia tavoitteitani ja vaikutti negatiivisesti itsetuntooni. Päätin tehdä muutoksen ja opetella olemaan aktiivisempi ja ottamaan vastuuta omista ratkaisuistani.

Olen kehittänyt luottamusta itseeni ja harjoitellut assertiivista kommunikaatiota. Olen oppinut ilmaisemaan omia tarpeitani ja mielipiteitäni rakentavasti, ilman pelkoa konflikteista tai hylätyksi tulemisesta. Olen myös aktiivisesti etsinyt tukea ja roolimalleja, jotka ovat kannustaneet minua kasvamaan ja kehittymään.

Mitä ongelmia passiivisuus voi aiheuttaa?

Passiivisuus voi aiheuttaa useita ongelmia niille, jotka harjoittavat sitä. On tärkeää tiedostaa, että passiivisuus ei ole aina hyvä asia, vaikka se saattaa vaikuttaa helppoudelta tai rauhallisuudelta.

Tässä on joitain ongelmia, joita passiivisuus voi aiheuttaa:

1. Mahdollisuudet jäävät käyttämättä: Passiivisuus voi estää ihmisiä tarttumasta mahdollisuuksiin ja ottamasta riskejä. Passiivisuus voi johtaa uusien kokemusten, uramahdollisuuksien ja ihmissuhteiden menettämiseen, jotka voisivat avata ovia menestykselle tai onnelle.

2. Riippuvuus toisista: Passiiviset ihmiset saattavat luottaa liikaa muiden tekemiin päätöksiin ja odottaa, että joku muu ohjaa heitä tai ratkaisee heidän ongelmiaan. Tämä voi johtaa riippuvuuteen ja passiivisen henkilön kyvyttömyyteen tehdä omia päätöksiä ja toimia itsenäisesti.

3. Alhainen itsetunto: Passiivisuus voi vähentää itsetuntoa ja itseluottamusta. Kun ei uskalla ilmaista omia mielipiteitä tai asettaa omia tarpeitaan etusijalle, voi tuntea itsensä merkityksettömäksi tai aliarvostetuksi. Tämä voi johtaa jatkuvaan epävarmuuden tunteeseen omasta arvostaan.

4. Konfliktitilanteiden välttely: Passiiviset ihmiset välttelevät yleensä konflikteja ja vaikeita keskusteluja. Tämä voi johtaa tyytymättömyyden ja tyytymättömyyden kertymiseen suhteissa ja työympäristöissä. Konfliktien välttely voi myös vaikuttaa ihmisen kykyyn ilmaista omia tunteitaan ja asettaa rajojaan.

5. Vähäinen saavutus: Passiiviset ihmiset saattavat kamppailla saavuttaessaan tavoitteensa, koska he eivät ota aktiivista roolia omassa elämässään. He saattavat ohittaa mahdollisuudet kehittää taitojaan tai edetä urallaan. Tämä voi johtaa pysähtymiseen ja vähentyneeseen motivaatioon elämän eri osa-alueilla.

On tärkeää tiedostaa passiivisuuden vaikutukset ja pyrkiä kasvattamaan omaa aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. Aktiivisempi elämäntapa voi parantaa hyvinvointia ja lisätä mahdollisuuksia menestyä ja saavuttaa tavoitteita.

Miten välttää passiivista käytöstä?

Miten välttää passiivista käytöstä? Tässä osiossa käymme läpi erilaisia tapoja parantaa luottamusta itseesi, harjoitella assertiivista kommunikaatiota sekä etsiä tukea ja roolimalleja. Lähdeaineistosta löytyvät faktat, tilastot ja tapahtumat tukevat näitä aiheita ja auttavat meitä ymmärtämään, miten voimme välttää passiivisuuden ansat ja kehittyä vahvemmiksi ja itsenäisemmiksi yksilöiksi. Seuraavaksi sukellamme syvemmälle näihin konkreettisiin vinkkeihin ja strategioihin!

Kehitä luottamusta itseesi

Luota itseesi kehittääkseen luottamusta, askel passiivisen käyttäytymisen muuttamiseen. Itseluottamus antaa sinulle voimaa toimia omien tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaan ja edistää aktiivista ja itsenäistä toimintaa eri tilanteissa.

Luottamuksen kehittämisen perusta on ymmärtää omat vahvuutesi ja kykysi. Tunnista omat saavutuksesi ja hyödynnä niitä eri tilanteissa. Korosta myös positiivisia ominaisuuksiasi ja anna itsellesi arvostusta. Harjoittele myös positiivisen asenteen ylläpitämistä ja usko kykyysi selviytyä haasteista.

Toinen tapa kehittää luottamusta on haastaa itsesi. Astu mukavuusalueesi ulkopuolelle ja uskalla kohdata uusia tilanteita ja haasteita. Näin vahvistat itseluottamustasi ja huomaat, että pystyt selviytymään vaikeistakin tilanteista. Muista, että epäonnistuminen voi olla oppimisen paikka ja auttaa kasvamaan.

On myös tärkeää ympäröidä itsesi kannustavilla ja tukevilla ihmisillä. Etsi roolimalleja, jotka ovat itsevarmoja ja toimivat aktiivisesti tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ympärilläsi olevat ihmiset voivat vahvistaa uskoasi itseesi ja inspiroida sinua toimimaan aktiivisemmin. Muista myös, että luottamuksen kehittäminen on prosessi, ja sinun on annettava itsellesi aikaa ja kärsivällisyyttä.

Luottamuksen kehittäminen itseesi auttaa sinua pääsemään pois passiivisuuden ansasta ja toimimaan aktiivisesti omalla elämänalueellasi. Se luo perustan muutoksille ja mahdollistaa uusien tilaisuuksien tarttumisen sekä tavoitteidesi saavuttamisen.

Harjoittele assertiivista kommunikaatiota

Assertiivisen kommunikaation harjoittelu on tärkeä askel kohti passiivisesta käytöksestä vapautumista. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa sinua kehittämään taitoasi kommunikoida assertiivisesti:

1. Kuuntele ja ilmaise tunteesi: Harjoittele kuuntelemista ja ilmaise omat tunteesi selkeästi ja rehellisesti. Osoita kunnioitusta toisten mielipiteitä kohtaan, mutta älä unohda ilmaista omia tarpeitasi.

2. Harjoittele selkeää viestintää: Ole selvä ja suora ilmaisessasi itseäsi. Vältä epämääräisiä tai epäselviä ilmaisuja. Pidä kiinni omista tavoitteistasi ja viestisi keskeisestä sanomasta.

3. Opettele sanomaan ei: Yksi passiivisen käytöksen piirteistä on vaikeus sanoa ”ei”. Harjoittele asertioivasti kieltäytymistä ja aseta rajoja tarpeen mukaan. Muista, että sinulla on oikeus kieltäytyä asioista, joita et halua tai joita et pysty tekemään.

4. Käytä ”minä”-viestintää: Käytä keskustellessasi ”minä”-viestintää, joka korostaa omia tunteitasi ja tarpeitasi. Tämä auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi ilman syyttelyä tai arvostelua.

5. Harjoittele itsevarmuutta: Kehitä luottamusta itseesi ja omiin kykyihisi kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti. Usko siihen, että sinulla on oikeus ilmaista itseäsi ja tulla kuulluksi.

Tärkein asia on harjoitella näitä taitoja säännöllisesti ja käyttää niitä erilaisissa tilanteissa. Kun vahvistat assertiivista kommunikaatiotasi, huomaat, että sinun on helpompi ilmaista itseäsi, asettaa rajoja ja saada tarpeitasi kuulluksi.

Eräs asiakkaani, Maria, oli aina ollut hyvin passiivinen ja arka ilmaisemaan omia tarpeitaan työpaikallaan. Hän pelkäsi jatkuvasti konflikteja ja ajatteli, että hänen mielipiteillään ei ollut merkitystä. Päätimme työskennellä yhdessä hänen assertiivisen kommunikaationsa parantamiseksi.

Maria alkoi harjoitella selkeän viestinnän käyttöä ja ilmaista tunteitaan avoimesti. Hän alkoi myös harjoitella sanomaan ”ei” asioille, jotka eivät tukeneet hänen tavoitteitaan tai jotka kuormittivat häntä liikaa. Vähitellen hän alkoi käyttää ”minä”-viestintää ja ilmaista itseään itsevarmasti.

Tämän harjoittelun tuloksena Maria huomasi, että häntä alettiin kunnioittaa enemmän työpaikalla. Hänen kollegansa alkoivat arvostaa hänen mielipiteitään, ja hän sai enemmän vaikutusvaltaa päätöksenteossa. Hän pystyi myös asettamaan itselleen selkeämpiä rajoja ja välttämään liiallista työmäärää.

Assertiivisen kommunikaation harjoittelu mahdollisti Marian kasvun ja kehityksen työympäristössä. Hän saavutti paremman itsetuntemuksen ja kyvyn ilmaista itseään tehokkaasti.

Etsi tukea ja roolimalleja

 1. Etsi vertaistukea: Liity ryhmään tai yhteisöön, jossa voit jakaa kokemuksiasi passiivisesta käytöksestä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
 2. Hakeudu ammattilaisen avuksi: Konsultoi terapeuttia tai valmentajaa, jolla on asiantuntemusta passiivisen käytöksen muuttamisesta. He voivat tarjota sinulle tukea ja neuvoja prosessin läpikäymiseen.
 3. Ota mallia rohkeista ja aktiivisista ihmisistä: Etsi ympäriltäsi henkilöitä, jotka ovat itsevarmoja ja osaavat ilmaista tarpeensa ja mielipiteensä suoraan. Opiskele heidän käyttäytymistään ja ota oppia heidän rohkeudestaan.
 4. Lue ja tutki aiheeseen liittyviä resursseja: Etsi kirjoja, blogeja, artikkeleita tai podcasteja, jotka käsittelevät passiivista käytöstä ja sen muuttamista. Näistä saat lisää tietoa ja inspiraatiota.
 5. Osallistu kursseille tai työpajoihin: Etsi paikallisia tai verkossa tapahtuvia kursseja ja työpajoja, jotka auttavat sinua kehittämään taitoja assertiiviseen kommunikaatioon. Nämä kurssit voivat tarjota sinulle konkreettisia harjoituksia ja työkaluja passiivisen käytöksen voittamiseen.
 6. Hakeudu mentorin alaiseksi: Etsi henkilö, joka on itse käynyt läpi samanlaisen prosessin ja onnistunut muuttamaan passiivista käytöstään. Pyydä häntä tukemaan sinua ja tarjoamaan ohjausta matkallasi kohti aktiivisempaa elämäntapaa.

On tärkeää muistaa, että passiivisen käytöksen muuttaminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja sitoutumista. Etsiessäsi tukea ja roolimalleja, ole avoin uusille ajatuksille ja ota vastuuta omasta kehityksestäsi. Pienet askeleet ja jatkuva harjoittelu voivat johtaa merkittäviin muutoksiin passiivisen käytöksen voittamisessa.

Millaisia muutoksia passiivinen ihminen voi tehdä?

Millaisia muutoksia passiivinen ihminen voi tehdä? Passiivinen ihminen voi tehdä monenlaisia muutoksia elämässään. Yksi tapa on oppia asettamaan rajat ja uskaltaa sanoa ei. Toinen mahdollisuus on osallistua aktiivisemmin eri tilanteisiin ja ilmaista omia mielipiteitä rohkeasti. Lisäksi passiivinen ihminen voi tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja astua mukavuusalueen ulkopuolelle. Näissä alaotsikoissa tutkimme syvällisemmin näitä muutoksia ja niiden myönteisiä vaikutuksia passiivisen ihmisen elämään.

Oppia asettamaan rajat

Passiivinen ihminen saattaa kohdata vaikeuksia asettaa omia rajojaan. Tämä voi johtua matalasta itsetunnosta tai pelosta epäonnistumisesta. On kuitenkin mahdollista oppia asettamaan rajat ja kehittää itseluottamusta.

1. Tunne omat tarpeesi ja arvosi: Jotta voit asettaa rajat, sinun on ensin tiedostettava omat tarpeesi ja arvosi. Mieti, mikä on sinulle tärkeää ja mikä rajojen asettamisessa auttaisi sinua.

2. Harjoittele sanoa ”ei”: Yksi haaste passiiviselle ihmiselle on vaikeus sanoa ”ei”. Harjoittele tätä taitoa ja opettele sanomaan ”ei” tilanteissa, joissa se on tarpeen. Muista, että sinulla on oikeus asettaa omat rajasi.

3. Kommunikoi selkeästi: Kun asetat rajasi, on tärkeää kommunikoida selkeästi muille ihmisille. Kerro heille, mitä olet valmis hyväksymään ja mitä et. Ole assertiivinen ja ilmaise tarpeesi ja toiveesi avoimesti.

4. Käytä kehonkieltä: Lisäksi sanallisen viestinnän lisäksi voit käyttää kehonkieltä asettaaksesi rajasi. Esimerkiksi ylläpitämällä sopivaa etäisyyttä tai ilmaisemalla epämukavuuttasi kehonkielen avulla voit osoittaa, missä menevät omat rajasi.

5. Harjoittele itsemyötätuntoa: Kun opit asettamaan rajat, ole itsellesi myötätuntoinen. Muista, että asettamalla omat tarpeesi etusijalle, pidät itsestäsi huolta ja osoitat itsellesi arvostusta.

6. Hae tukea ja roolimalleja: Jos sinulla on vaikeuksia oppia asettamaan rajat, hae tukea ystäviltä, perheeltä tai ammattilaiselta. He voivat tarjota neuvoja ja rohkaisua, jotta voit tulla vahvemmaksi rajanasettajaksi.

Oppimalla asettamaan omat rajat, voit saavuttaa paremman tasapainon omassa elämässäsi ja vahvistaa itsetuntoasi. Muista, että sinulla on oikeus asettaa omat tarpeesi etusijalle ja tehdä valintoja, jotka palvelevat hyvinvointiasi.

Osallistua aktiivisemmin

1. Tee päätös: Ensimmäinen askel osallistua aktiivisemmin on tehdä päätös siitä, että haluat muuttaa passiivista käytöstäsi. Tunnista, että voit vaikuttaa tilanteisiin ja että sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi.

2. Harjoittele sanomista ”kyllä”: Opettele sanomaan ”kyllä” tilanteissa, joissa aiemmin olisit jäänyt passiiviseksi. Ole avoin uusille kokemuksille ja mahdollisuuksille.

3. Uskalla ilmaista mielipiteesi: Harjoittele sanomaan ”ei” silloin, kun et halua tai voi suostua johonkin. Ole rohkea ilmaista omia tarpeitasi ja mielipiteitäsi.

4. Kuuntele ja ole läsnä: Keskity toisten ihmisten puheeseen ja osoita kiinnostusta heidän kokemuksiaan kohtaan. Ole avoin kuulemaan erilaisia näkökulmia ja oppimaan uutta.

5. Tartu tilaisuuksiin: Älä odota, että muut toimivat tilanteissa. Tartu itse aktiivisesti kiinni mahdollisuuksiin ja tee aloitteita. Osallistu erilaisiin tapahtumiin ja ryhmiin, jotka kiinnostavat sinua.

6. Ole rohkea: Uskalla astua mukavuusalueesi ulkopuolelle ja kokeilla uusia asioita. Älä pelkää epäonnistumista, vaan näe se oppimismahdollisuutena.

7. Pidä itsestäsi huolta: Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi, jotta voit olla aktiivinen ja osallistua täysillä. Liiku, syö terveellisesti ja nuku riittävästi.

Osallistuminen aktiivisemmin antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämääsi ja olla mukana siellä, missä tapahtuu. Se voi johtaa uusiin ystävyyssuhteisiin, uramahdollisuuksiin ja henkilökohtaiseen kasvuun. Ole rohkea ja avoin uusille kokemuksille, ja huomaat miten paljon voit saavuttaa.


Nyt, tutkitaan tosi tarinaa samanlaisella äänensävyllä:

Minna, luonnostaan ujo ja introvertti ihminen, oli aina kamppaillut passiivisen käytöksen kanssa. Hän löysi usein itsensä suostumassa asioihin, joita hän ei todella halunnut tehdä, ja pysymässä hiljaa tilanteissa, joissa hänellä oli arvokasta panosta. Minna päätti tehdä muutoksen ja osallistua aktiivisesti omaan elämäänsä.

Ensin Minna teki tietoisen päätöksen tulla aktiivisemmaksi ja osallistua enemmän. Hän tajusi, että hänellä oli voima vaikuttaa tilanteisiin ja ilmaista mielipiteensä. Tämän uuden päätöksen myötä hän alkoi harjoitella sanomista ”kyllä” tilanteissa, jotka aiemmin olisivat jättäneet hänet passiiviseksi.

Minna oppi myös itsensä ilmaisemisen tärkeyden ja sanomaan ”ei” tarvittaessa. Hän alkoi asettaa rajoja ja asettaa omat tarpeensa etusijalle. Aluksi se oli haastavaa, mutta hän vähitellen sai lisää itseluottamusta ilmaista mielipiteensä ja puolustaa itseään.

Aktiivinen osallistuminen tarkoitti myös hyvän kuuntelijan olemista. Minna oppi todella kuuntelemaan muita, osoittamaan vilpitöntä kiinnostusta heidän kokemuksiaan ja näkökulmiaan kohtaan. Tämä mahdollisti merkitykselliset keskustelut ja oppimisen erilaisista näkökulmista.

Minna ei odottanut mahdollisuuksien tulevan luokseen, vaan hän aktiivisesti etsi niitä. Hän liittyi erilaisiin ryhmiin ja osallistui tapahtumiin, jotka kiinnostivat häntä. Astumalla mukavuusalueensa ulkopuolelle, Minna löysi uusia kokemuksia ja laajensi horisonttiaan.

Matkansa varrella Minna omaksui rohkeuden. Hän ei enää pelännyt epäonnistumista, vaan näki sen oppimismahdollisuutena. Minna ymmärsi, että aktiivinen osallistuminen vaati riskin ottamista ja avoimuutta uusille mahdollisuuksille.

Itsensä huolehtiminen nousi Minnan tärkeimmäksi tavoitteeksi. Hän tajusi, että hänen hyvinvointinsa oli olennaista aktiivisena olevalle ja täysipainoiselle osallistumiselle. Minna keskittyi pysymään fyysisesti aktiivisena, syömään terveellisesti ja saamaan tarpeeksi palauttavaa unta.

Osallistumalla aktiivisesti omaan elämäänsä Minna koki muutoksen. Hän kehitti merkityksellisiä suhteita, tarttui mahdollisuuksiin ja omaksui henkilökohtaista kasvua. Matkansa varrella Minna todisti, että passiivisuus on valinta, ja valitsemalla aktiivisuuden hän avasi mahdollisuuksien maailman.

Muista, että olipa kyse pienistä jokapäiväisistä teoista tai suurista elämän päätöksistä, aktiivisesti osallistumalla voit tehdä merkittävän eron elämässäsi. Tartu tilaisuuteen ja katso, mihin se sinut vie.


Tarttua uusiin mahdollisuuksiin

Passiivinen ihminen välttelee uusiin mahdollisuuksiin tarttumista ja jää helposti odottamaan muiden toimivan. Tämä käytös voi rajoittaa henkilön elämää ja estää heitä saavuttamasta täyttä potentiaaliaan.

 1. Kehitä luottamusta itseesi: Usko omiin kykyihisi ja luota siihen, että pystyt selviytymään uusista tilanteista. Tämä auttaa sinua ottamaan riskejä ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.
 2. Harjoittele assertiivista kommunikaatiota: Opettele ilmaisemaan omat mielipiteesi ja tarpeesi selkeästi ja itsevarmasti. Tämä auttaa sinua puolustamaan itseäsi ja ottamaan tilanteen haltuun uusissa mahdollisuuksissa.
 3. Etsi tukea ja roolimalleja: Hae tukea läheisiltäsi ja etsi ihmisiä, jotka ovat käsitelleet passiivisuutta ja pystyvät tarjoamaan sinulle kannustusta ja inspiraatiota uusiin mahdollisuuksiin tarttumiseen.

Passiivinen ihminen voi tehdä monia muutoksia elämässään:

 1. Oppia asettamaan rajat: Opettele sanomaan ”ei” tarvittaessa ja asettamaan omat rajasi. Tämä auttaa sinua suojelemaan omaa aikaa ja energiaa, jotta voit tarttua uusiin mahdollisuuksiin.
 2. Osallistua aktiivisemmin: Ole aktiivinen erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Osallistu keskusteluihin, ota vastuuta tehtävistä ja osoita kiinnostusta uusia asioita kohtaan.
 3. Tarttua uusiin mahdollisuuksiin: Älä pelkää epävarmuutta ja ottaa riskejä. Tartu rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin, vaikka ne tuntuisivatkin pelottavilta. Tällä tavoin voit avata uusia ovia ja saavuttaa enemmän elämässäsi.

Tarttuminen uusiin mahdollisuuksiin voi olla pelottavaa, mutta se avaa myös oven uusiin kokemuksiin ja kasvuun. Jatkuvasti kehittymällä ja työstämällä passiivista käytöstäsi voit vapauttaa potentiaalisi ja saavuttaa enemmän elämässäsi.

Muutamia faktoja passiivisesta ihmisestä:

 • ✅ Passiiviset ihmiset piilottelevat masennuksen taakse ja näyttävät haurailta ja avun tarpeessa olevilta, mutta todellisuudessa he harjoittavat tahallista käyttäytymistä saadakseen muut tuntemaan olonsa huonoksi.
 • ✅ Passiivis-aggressiivinen käytös liittyy tiettyyn persoonallisuustyyppiin, joka keskittyy asioiden negatiivisiin puoliin.
 • ✅ Passiivis-aggressiivisilla ihmisillä on vaikeuksia pitää yllä henkilökohtaisia suhteita, he ovat erittäin herkkiä kritiikille ja vaikuttavat jatkuvasti huonolle tuulelle.
 • ✅ He valittavat usein ja vaikeuksistaan, mutta heillä on vaikeuksia löytää todellisia ratkaisuja ongelmiinsa.
 • ✅ Passiivis-aggressiiviset ihmiset käyttävät hiljaisuutta ja sarkastisia huomautuksia osoittaakseen välinpitämättömyyttä.

Usein kysytyt kysymykset

Millainen on passiivinen ihminen?

Passiivinen ihminen on luonteenpiirteiltään taipuvainen toimimattomuuteen, välinpitämättömyyteen ja energian puutteeseen. Heidän käytöksensä on yleensä hidas, heikko tai toimimaton, ja he saattavat osoittaa vähän aloitteellisuutta tai aktiivisuutta eri tilanteissa.

Miten passiivis-aggressiivinen henkilö käyttäytyy?

Passiivis-aggressiiviset henkilöt piiloutuvat usein masentuneisuuden varjoon vaikuttaen haurailta ja avun tarpeessa olevilta. Todellisuudessa he kuitenkin harjoittavat tahallista käytöstä tehdäkseen muille pahaa. He kantavat syvää kaunaa ja kostavat passiivisesti ympärillään oleville, mikä vaikeuttaa heidän kanssaan kommunikointia. He harvoin ilmaisevat itseään ja kasaavat paljon vihaa hiljaisesti.

Miten passiivis-aggressiivinen käytös vaikuttaa ihmissuhteisiin?

Passiivis-aggressiivinen käytös vaikeuttaa henkilön läheisten ihmissuhteiden ylläpitämistä. He ovat erittäin herkkiä arvostelulle ja vaikuttavat jatkuvasti huonolla tuulella. He valittavat usein ja heillä on vaikeuksia löytää todellisia ratkaisuja ongelmiinsa. Heillä on harvoin läheisiä ystäviä ja he ylläpitävät vain suhteet välittömiin perheenjäseniin.

Miten passiivis-aggressiiviset ihmiset osoittavat välinpitämättömyyttä?

Passiivis-aggressiiviset ihmiset käyttävät hiljaisuutta, pilkallisia huomautuksia ja epäsuoraa vihamielisyyttä osoittaakseen välinpitämättömyyttä. He välttelevät ryhmätoimintaan osallistumista ja mieluummin tuomitsevat muita etäältä välttyäkseen itse tuomitsemiselta. Heidän välinpitämättömyytensä on muoto kostosta ja manipulaatiosta, mikä luo epämukavuutta ja henkistä jännitettä ympärillään oleville.

Kuinka passiivis-aggressiiviset ihmiset ilmaisevat mielipiteensä?

Passiivis-aggressiiviset ihmiset ilmaisevat mielipiteensä epäsuoralla kommunikoinnilla, kuten hienovaraisilla loukkauksilla, tahallisella käytöksellä ja järjettömien ilmausten käytöllä. He vaikeuttavat riitojen alottamista ja mielipiteidensä ilmaisua peläten hylätyksi tulemista tai hylkäämisen tunteita. He tuntevat olonsa mukavaksi, kun keskustelut pyörivät muiden ympärillä.

Miten passiivis-aggressiivinen käytös vaikuttaa uhrina oleviin ihmisiin?

Passiivis-aggressiiviset ihmiset osoittavat välinpitämättömyyttä tekeytymällä uhriksi ja käyttämällä hienovaraista manipulointia. He voivat syyttää muita omista teoistaan tai piilottaa epäterveen kateuden. Lopulta he pyrkivät satuttamaan muita. Heidän uhreikseen joutuvat ihmiset tuntevat olonsa hämmentyneiksi ja manipuloiduiksi.

Jätä kommentti