Mitä on filosofia?

Filosofia on akateemisen tutkimuksen haara, joka tutkii ihmisen olemassaolon perusteita, totuutta, tietoa, arvoja ja moraalia. Se on tieteenala, joka pyrkii ymmärtämään universumin ja ihmisen paikan siinä.

Mutta filosofia ei ole pelkkää abstraktia ajattelua. Se vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme enemmän kuin saattaisimme ajatella. Se auttaa meitä tunnistamaan ja kyseenalaistamaan perususkomuksemme ja arvomme ja tarjoaa meille työkaluja ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon.

Filosofia voi myös olla äärimmäisen palkitsevaa henkilökohtaisessa kasvussamme. Se opettaa meitä kyseenalaistamaan maailman itsestäänselvät totuudet ja laajentamaan ymmärrystämme. Filosofia auttaa meitä kehittämään kriittistä ajattelua, logiikkaa ja analyyttisiä taitoja, jotka ovat hyödyllisiä monilla elämänalueilla.

Filosofian määritelmä

Filosofia on monitieteinen tutkimusala, joka tutkii laajasti inhimillistä ajattelua, tietoa, todellisuutta, moraalia, logiikkaa, kieltä, tieteenfilosofiaa, metafysiikkaa ja muita aiheita. Se pyrkii vastaamaan syviin kysymyksiin ihmisen olemassaolosta, todellisuuden luonteesta ja tietämisestä. Filosofia tutkii myös moraalista ja eettistä käyttäytymistä sekä yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä.

Filosofian juuret ulottuvat antiikin Kreikkaan, jossa ensimmäiset suuret filosofit, kuten Sokrates, Platon ja Aristoteles, kehittivät perustavanlaatuisia filosofisia ajatuksia. Antiikin filosofia vaikutti merkittävästi myös myöhempiin filosofisiin suuntauksiin, kuten keskiaikaiseen skolastiikkaan ja moderniin filosofiaan.

Filosofian päähaarat

Filosofia voidaan jakaa useisiin päähaaroihin, joista jokaisella on omat erityispiirteensä ja tutkimuskohteensa. Nämä päähaarat ovat:

 1. Metafysiikka: Metafysiikka tutkii todellisuuden luonnetta ja olemassaolon perusteita. Se tarkastelee kysymyksiä kuten ”Mitä on olla?” ja ”Mikä on todellista?”
 2. Tieto-oppi: Tieto-oppi keskittyy tiedon luonteeseen, alkuperään, arvoon ja rajoituksiin. Se tutkii kysymyksiä kuten ”Miten tiedämme mitä tiedämme?” ja ”Onko olemassa objektiivista tietoa?”
 3. Etiikka: Etiikka käsittelee moraalia ja arvoja. Se tarkastelee kysymyksiä kuten ”Mikä on oikein ja väärin?” ja ”Miten meidän tulisi elää hyvää elämää?”
 4. Politiikan filosofia: Politiikan filosofia tutkii valtaa, hallintoa ja yhteiskunnallista järjestystä. Se pohtii kysymyksiä kuten ”Mikä on oikeudenmukainen yhteiskunta?” ja ”Mikä on hyvä hallinto?”
 5. Looginen filosofia: Looginen filosofia tutkii ajattelun ja päättelyn perusteita. Se tarkastelee kysymyksiä kuten ”Mikä on pätevä päättely?” ja ”Miten voidaan tunnistaa virheellinen päättely?”

Keskeiset filosofit ja heidän vaikutuksensa

Historian aikana on ollut monia merkittäviä filosofeja, joiden ajatukset ja teoriat ovat muokanneet filosofian kehitystä. Tässä on joitain keskeisiä filosofeja ja heidän vaikutuksensa:

 1. Sokrates: Sokrates oli antiikin Kreikan filosofi, joka tunnetaan sokraattisesta menetelmästään ja korostuksestaan itsetutkiskeluun ja kriittiseen ajatteluun. Hänen vaikutuksensa filosofiaan oli merkittävä, ja häntä pidetään yhtenä filosofian perustajista.
 2. Platon: Platon oli Sokrateen oppilas ja hänen ajatuksensa muodostavat perustan länsimaiselle filosofialle. Hän korosti ideoiden maailmaa ja näki tiedon hankkimisen filosofian tärkeimpänä tavoitteena.
 3. Aristoteles: Aristoteles oli Platonin oppilas ja yksi antiikin merkittävimmistä filosofeista. Hän edisti monia filosofian osa-alueita, kuten logiikkaa, metafysiikkaa ja etiikkaa. Hänen ajatuksensa vaikuttivat merkittävästi myös myöhempään filosofiaan.
 4. René Descartes: Descartes oli ranskalainen filosofi, joka tunnetaan ”Ajattelen, siis olen” -lausunnostaan. Hän oli keskeinen hahmo 1600-luvun rationalismiliikkeessä ja korosti järjen ja päättelyn merkitystä tiedon hankinnassa.
 5. Immanuel Kant: Kant oli saksalainen filosofi, jonka ajatuksia pidetään tärkeinä modernin filosofian kehitykselle. Hänen ”kriittinen filosofiansa” pyrki yhdistämään rationalismin ja empirismin, ja se vaikutti merkittävästi myös eettiseen ajatteluun.

Filosofian rooli nykymaailmassa

Vaikka filosofia usein nähdään akateemisena ja teoreettisena aiheena, sillä on merkittävä rooli myös nykymaailmassa. Filosofia tarjoaa meille arvokkaita työkaluja ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä monilla elämänalueilla.

 1. Kriittinen ajattelu: Filosofia auttaa meitä kehittämään kriittistä ajattelua ja kyseenalaistamaan oletuksia. Se auttaa meitä tunnistamaan virheellisiä päättelyketjuja ja vahvistamaan loogista ajattelua.
 2. Ongelmanratkaisu: Filosofian tutkiminen opettaa meille ongelmanratkaisutaitoja. Se auttaa meitä hahmottamaan monimutkaisia ongelmia ja löytämään luovia ratkaisuja.
 3. Eettinen pohdinta: Filosofialla on paljon annettavaa eettisen ajattelumme kehittämisessä. Se auttaa meitä pohtimaan moraalisia kysymyksiä ja tekemään perusteltuja päätöksiä.
 4. Maailmankuva: Filosofia auttaa meitä muodostamaan maailmankuvan ja ymmärtämään paremmin itseämme ja ympäröivää todellisuutta. Se tarjoaa kehyksen, jonka kautta voimme tarkastella maailmaa ja elämäämme.
 5. Henkilökohtainen kasvu: Filosofian opiskelu voi olla äärimmäisen palkitsevaa henkilökohtaisessa kasvussamme. Se pakottaa meidät kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä ja laajentamaan ymmärrystämme maailmasta.

Yleisiä harhaluuloja filosofiasta

Filosofialla on usein maineena olla abstraktia ja vaikeaselkoista. Tämä johtuu osittain siitä, että filosofian käsitteet ja teoriat voivat olla monimutkaisia ja vaikeasti lähestyttäviä. Kuitenkin, monet yleiset harhaluulot filosofiasta ovat perusteettomia.

 1. Filosofia on tarpeeton: Joillekin filosofia saattaa tuntua tarpeettomalta tai epäkäytännölliseltä. Kuitenkin, filosofia tarjoaa meille arvokkaita työkaluja ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä monilla elämänalueilla.
 2. Filosofia on vaikeaa: Filosofian käsitteet ja teoriat saattavat aluksi tuntua vaikeilta ymmärtää, mutta filosofia voi olla myös hyvin palkitsevaa. Se auttaa meitä laajentamaan ymmärrystämme maailmasta ja kehittämään ajattelutaitojamme.
 3. Filosofia on pelkkää spekulointia: Filosofia ei ole pelkkää abstraktia ajattelua, vaan se vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme enemmän kuin saattaisimme ajatella. Se auttaa meitä tunnistamaan ja kyseenalaistamaan perususkomuksemme ja arvomme.
 4. Filosofia on vanhanaikaista: Vaikka filosofia juontaa juurensa antiikin aikaan, se on edelleen ajankohtaista ja relevanttia. Filosofia tarjoaa meille työkaluja ja näkökulmia, jotka auttavat meitä ymmärtämään nykymaailmaa.

Kriittisen ajattelun tärkeys filosofiassa

Kriittinen ajattelu on olennainen osa filosofian tutkimusta. Se auttaa meitä arvioimaan ja analysoimaan argumentteja ja päättelyä objektiivisesti. Kriittisen ajattelun kehittäminen auttaa meitä tunnistamaan virheellisiä päättelyketjuja ja vahvistamaan loogista ajattelua.

Kriittinen ajattelu filosofiassa vaatii avointa mieltä ja kykyä kyseenalaistaa oletuksia. Se edellyttää myös halua tarkastella asioita eri näkökulmista ja pohtia mahdollisia vastaväitteitä.

Jätä kommentti