Mitä ovat arvo-osakkeet?

Arvo-osakkeet ovat sijoittajien suosiossa erityisesti epävarmoina aikoina. Ne ovat yhtiöiden osakkeita, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa niiden taloudelliseen arvoon. Tämä tarkoittaa, että ne ovat ostettavissa markkinoilta alehintaan verrattuna niiden todelliseen arvoon.

Arvo-osakkeet tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden ostaa osakkeita alennuksella, mikä voi tarjota suotuisan tuotto-odotuksen pitkällä aikavälillä.

Miten arvo-osakkeet määritellään?

Arvo-osakkeiden määrittelyssä käytetään useita erilaisia tunnuslukuja. Perinteisesti arvoyhtiöiksi lasketaan suuret ja arvostetut yhtiöt, joilla on vakaat tuotot suhteessa muihin osakemarkkinoiden yhtiöihin.

Esimerkiksi P/E-luku (Price/Earnings) eli osakkeen hinta suhteessa yhtiön tulokseen, ja P/B-luku (Price/Book) eli osakkeen hinta suhteessa yhtiön omaan pääomaan, ovat yleisesti käytettyjä tunnuslukuja arvo-osakkeiden määrittelyssä. Myös osinkotuotto-% on tärkeä mittari arvo-osakkeiden tunnistamisessa.

eToro mainos

Arvo-osakkeiden historiallinen tuotto

Historiallisesti tarkasteltuna sijoitukset arvo-osakkeisiin ovat tuottaneet hyvin. Esimerkiksi 2000-luvun alussa arvo-osakkeet tuottivat paremmin kuin kasvuosakkeet. Kuitenkin finanssikriisin jälkeen kasvuosakkeiden tuotot ovat olleet merkittävästi parempia kuin arvo-osakkeiden. Tämä johtuu siitä, että kasvuosakkeiden markkinoiden nousu on perustunut suurelta osin teknologiayritysten, kuten Apple, Amazon ja Google, nopeaan kasvuun.

Arvo-osakkeiden ja kasvuosakkeiden ero

Kasvuosakkeet ja arvo-osakkeet ovat kaksi erilaista sijoitusstrategiaa, ja ne eroavat toisistaan useilla tavoilla. Kasvuosakkeet ovat yleensä yrityksiä, jotka kasvavat nopeasti ja joiden odotetaan jatkavan kasvuaan tulevaisuudessa. Ne ovat usein kalliita suhteessa niiden nykyiseen tulokseen, koska sijoittajat odottavat niiden tulevaisuuden tuloksen kasvavan merkittävästi.

Arvo-osakkeet sen sijaan ovat yrityksiä, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa niiden nykyiseen tulokseen ja taseeseen. Niiden odotetaan tuottavan vakaata tulosta, ja ne ovat usein alhaisemmin arvostettuja kuin kasvuosakkeet. Arvo-osakkeet ovat yleensä matalamman riskin sijoituksia kuin kasvuosakkeet, koska niiden hinta on jo alhainen suhteessa niiden arvoon.

Arvo-osakkeiden löytäminen

Arvo-osakkeiden löytäminen vaatii sijoittajalta kattavaa tietoa yhtiöistä ja niiden toimialoista. Usein se vaatii myös kykyä analysoida yhtiöiden taloudellisia tunnuslukuja ja tehdä arvioita niiden tulevaisuuden näkymistä. On myös tärkeää, että sijoittaja ymmärtää, miksi osake on alihinnoiteltu, ja onko alihinnoittelu perusteltua.

Arvo-osakkeiden löytämiseen on olemassa useita työkaluja ja menetelmiä, jotka voivat auttaa sijoittajaa tunnistamaan potentiaalisesti aliarvostetut osakkeet. Esimerkiksi erilaiset tietokannat ja analyysiohjelmat voivat tarjota sijoittajalle arvokasta tietoa yhtiöiden taloudellisesta tilasta ja arvostustasoista.

Esimerkkejä arvo-osakkeista

Arvo-osakkeita löytyy monilta eri toimialoilta ja ne voivat olla erikokoisia yhtiöitä. Esimerkiksi suuret, perinteiset yhtiöt, kuten Coca-Cola ja IBM, ovat tyypillisiä arvoyhtiöitä. Myös pienemmät yhtiöt voivat olla arvo-osakkeita, jos niiden arvostustasot ovat matalia suhteessa niiden taloudelliseen arvoon.

Suomesta löytyy myös useita arvo-osakkeita. Esimerkiksi monet teollisuus- ja metsäyhtiöt, kuten Stora Enso ja UPM, ovat usein aliarvostettuja suhteessa niiden taseeseen ja tulokseen. Myös joitakin pankki- ja vakuutusyhtiöitä, kuten Nordea ja Sampo, voidaan pitää arvo-osakkeina.

Arvo-osakkeiden riskit

Vaikka arvo-osakkeet voivat tarjota houkuttelevan tuotto-odotuksen, niihin liittyy myös riskejä. Yksi suurimmista riskeistä on se, että osake on alihinnoiteltu syystä. Esimerkiksi, jos yhtiö on taloudellisissa vaikeuksissa tai sen toimiala on laskussa, osake voi olla aliarvostettu, koska sijoittajat odottavat sen tulevaisuuden tuloksen laskevan. Tällaisessa tapauksessa osakkeen hinnan nousu voi olla epätodennäköistä.

Toinen riski liittyy markkinoiden heilahteluihin. Vaikka arvo-osake voi näyttää houkuttelevalta sijoitukselta, markkinoiden yleinen lasku voi viedä osakkeen hinnan vielä alemmaksi. Tämä voi johtaa siihen, että sijoittaja joutuu odottamaan pitkään osakkeen hinnan nousua.

Yhteenveto

Arvo-osakkeet tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden ostaa osakkeita alennuksella, mikä voi tarjota suotuisan tuotto-odotuksen pitkällä aikavälillä. Ne ovat yritysten osakkeita, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa niiden taloudelliseen arvoon. Arvo-osakkeiden löytäminen vaatii sijoittajalta sekä tietämystä yhtiöistä ja niiden toimialoista että kykyä analysoida yhtiöiden taloudellisia tunnuslukuja.

Vaikka arvo-osakkeet voivat tarjota houkuttelevan tuotto-odotuksen, niihin liittyy myös riskejä. On tärkeää, että sijoittaja ymmärtää, miksi osake on alihinnoiteltu, ja onko alihinnoittelu perusteltua. Myös markkinoiden heilahtelut voivat vaikuttaa osakkeen hintaan ja siten sijoittajan tuottoon.

Kaiken kaikkiaan arvo-osakkeet ovat tärkeä osa monipuolista sijoitussalkkua ja ne voivat tarjota hyvän vastapainon korkeamman arvostustason kasvuosakkeille.

Jätä kommentti